Supercom e bună de plată, după ce a pierdut procesul cu SC Protecție și Pază SRL, firma al cărei acționar unic este Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Firma de salubrizare este obligată de instanța de la Tribunalul Bistrița-Năsăud să plătească societății care îi asigură paza celor stațiilor de transfer/centre de colectare de pe raza județului, aproape 380.000 lei, dobânzi și penalități aferente unor facturi emise în perioada 2016 – 2018, care au fost plătite cu întârziere. Sentința este executorie, dar poate fi atacată cu cerere în anulare, la instanța superioară.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud în octombrie anul trecut, iar SC Protecție și Pază SRL cere plata sumelor pe care Supercom îi datorează de mai bine de 3 ani.

În motivarea acțiunii, reprezentanții firmei de pază au arătat că Supercom a beneficiat de servicii de pază, însă nu a achitat la termen facturile emise, înregistrând, cu regularitate, întârzieri mari în plata acestora, situație în raport de care, în baza prevederilor contractuale, dar și ca urmare a unui control efectuat de Curtea de Conturi, Protecție și Pază SRL a fost nevoită, în martie 2019, să calculeze penalitățile de întârziere. Este vorba de penalități de întârziere aferente unor facturi ce datează din 2016, 2017 și 2018. Astfel, pentru una dintre facturi, penalitățile se cifrează la circa 105.000 lei, iar pentru cealaltă suma datorată este de aproape 274.378 lei, totalul ajungând la 379.379 lei.

Au vrut să scape de datorii și în 2019

În documentul depus la dosar, reprezentanții firmei de pază arată că Supercom a încercat, în 2019, să scape de aceste datorii. La acea vreme firma de salubrizare a cerut instanței să constate că SC Protecție și Pază SRL a renunțat la perceperea penalităților sau reducerea acestora.

“Cu toate ca reclamanta și-a îndeplinit obligațiile de plata lunare, în unele cazuri cu mici întârzieri (parata acceptând fără rezerve plata acestora și nemanifestând-si in niciun moment intenția de a percepe penalități) pârâta emite, la data de 12.03.2019 factura fiscala nr. 1906, in cuantum de 105.001,42 lei, reprezentând penalități calculate pentru anii 2016, respectiv, 2017 și factura fiscala nr. 1907, în cuantum de 274.377,81 lei, reprezentând penalități pentru anul 2018.

Aceste penalități sunt percepute în mod abuziv și cu încălcarea dispozițiilor contractuale (…)”, au precizat cei de la Supercom în acțiunea promovată în instanță, în 2019.

Instanța nu a fost însă de acord cu solicitarea celor de la Supercom și a respins acțiunea.

“Demersul judiciar inițiat de reclamantă are ca temei raporturile contractuale dintre părți materializate în contractul de prestări servicii (paza specializata) nr 600/06.09.2016, prin care pârâta (în calitate de prestator) asigura paza specializată si reglementa accesul din sau în incinta obiectivelor situate la stațiile de transfer din următoarele locații: Bistrița- str. Narciselor și str. Boilor, și Viișoara, Galații Bistriței, Beclean, Năsăud și Sângeorz-Băi.

Conform art. 1 din Cap IV din contract, contravaloarea serviciului de paza cu agenții desemnați de Prestator este de 62.512 lei, la care se adaugă TVA (contravaloare lunara modificata ulterior prin acte adiționale).

Conform art. 4 din Cap IV din contract, penalitățile de întârziere se calculează astfel: «In conformitate cu prevederile legale, după primele 15 zile de întârziere a plătitor de către Beneficiar, Prestatorul calculează penalități de 0.3% pe zi întârziere din debitul exprimat de factura lunara si notifica Beneficiarul cu obligația de achitare în termen de 48 de ore a debitelor acumulate. Alăturat notificării, se comunica si factura de penalități».

Părțile au modificat contractul prin actul adițional încheiat la data de 10.01.2019, in sensul micșorării penalităților la procentul de 0,02% pe zi întârziere, iar ulterior, prin noul contract încheiat (nr. 265/8.04.2019) au fost menținute la același nivel minim.

Pârâta a emis, la data de 12.03.2019, factura fiscala nr. 1906, in cuantum de 105.001,42 lei, reprezentând penalități calculate pentru anii 2016, respectiv, 2017 și factura fiscala nr. 1907, în cuantum de 274.377,81 lei, reprezentând penalități pentru anul 2018.

Susținerile reclamantei în sensul că, deși a achitat facturile emise în baza contractului mai sus menționat, cu depășirea termenului stabilit de părți, nu datorează penalități de întârziere deoarece, la momentul achitării debitului restant, pârâta nu a înțeles să perceapă penalitățile, nu pot fi validate de instanță, contractul având putere de lege între părțile contractante, conform art. 1270 Cod civil, iar accesoriile au fost facturate în termenul de prescripție.

Tribunalul constată că nu s-a probat în cauză împrejurarea că pârâta a renunțat la perceperea de penalități.

Tribunalul apreciază că nu sunt incidente nici dispozițiile art. 1.490 Cod civil, deoarece, achitarea de către reclamantă a debitului principal nu constituie o plată parțială, nefiind incidente în speță nici regulile privind imputația plății prevăzute de art. 1506 și următoarele din Codul civil, penalitățile de întârziere neavând natura juridică a prestației datorate.

Este real că art. 1490 Cod civil, conferă creditorului dreptul de a refuza executarea parțială a creanței, fiind confirmat, astfel, principiul indivizibilității plății care presupune că plata trebuie să fie integrală, chiar dacă prestația datorată este, prin natura sa, divizibilă. În accepțiunea noului Cod civil, terminologic, este stipulată regula refuzului creditorului de a primi o plată parțială. Regula indivizibilității plății sau a refuzării plății parțiale este stipulată în favoarea creditorului și are valoarea unei norme supletive, de la care părțile pot deroga; în acest demers, nu este absolut necesară o clauză contractuală expresă, simpla acceptare din partea creditorului a unei plăți parțiale, la momentul executării, fiind suficientă. În speță, penalitățile nu constituie prestația la care s-a obligat debitorul, ci o sancțiune pentru neexecutarea la termen a obligației asumate, având natura juridică a daunelor-interese moratorii conținute în cuprinsul clauzei penale.

Referitor la imputația plății se impune a se sublinia că aceasta a fost reglementată pentru ipoteza când un debitor are mai multe datorii față de același creditor, având ca obiect prestații de aceeași natură, și face o plată care este insuficientă pentru a le stinge pe toate, pentru  a se stabili care dintre datorii se consideră a fi plătite, deci asupra cărora se impută plata.

În ceea ce privește caracterul excesiv al penalităților, tribunalul constată că, potrivit art. 1541 alin. 1 litera b  Cod civil,  penalitatea poate fi redusă doar atunci când este vădit excesivă față de prejudiciul ce putea fi prevăzut de părți la încheierea contractului, penalitatea astfel redusă trebuind însă să rămână superioară obligației principale , astfel cum prevede aliniatul 2 al aceluiași articol. Astfel cum rezultă din calculul penalităților de la filele 10-11 din prezentul dosar, penalitățile nu depășesc debitul principal”, au precizat judecătorii de la Tribunalul Bistrița-Năsăud în motivarea sentinței pronunțată în februarie 2020, care a fost menținută și de Curtea de Apel Cluj, în toamna aceluiași an.

Au vrut să fenteze, dar nu le-a mers

Cu toate că a pierdut procesul, cei de la Supercom nu s-au sinchisit să plătească, astfel că s-a ajuns la un nou proces, cel despre care facem acum vorbire.

După ce au fost dați în judecată, Supercom a încercat din nou să fenteze și să scape de plata unei părți importante din penalitățile datorate.

Potrivit motivării sentinței, reprezentanții firmei de salubritate au susținut că, în noiembrie anul trecut, dar și în ianuarie anul acesta au efectuat două plăți, de câte 100.000 lei, către firma de pază, reprezentând debit restant, astfel că au cerut respingerea cererii celor de la Protecție și Pază SRL, ca fiind rămasă fără obiect.

S-a dovedit însă că respectivele plăți efectuate de Supercom erau niște resturi de sume neachitate din alte facturi emise de firma de pază pentru serviciile prestate și nicidecum penalitățile de întârziere.

Drept urmare, instanța a dat dreptate firmei Consiliului Județean, Supercom fiind obligată să achite suma datorată, de 379.379 lei, în termen de 10 zile de la comunicare.

Sentința este executorie, dar poate fi atacată cu cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.