Programul Operational Regional (POR) propune o abordare integrata cu privire la masurile de sprijinire a dezvoltarii economice, sociale, durabile si echilibrate teritorial a celor opt regiuni de dezvoltare ale României, potrivit nevoilor si resurselor specifice. Aceasta abordare integrata se bazeaza pe o combinare a investitiilor publice în infrastructura locala, politici active de stimulare a activitatilor de afaceri si sprijinirea resurselor locale. Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere are ca scop sprijinirea oraselor – poli de crestere sau de dezvoltare urbana în vederea cresterii calitatii vietii si crearii de noi locuri de munca prin actiuni de reabilitare a infrastructurii urbane, de îmbunatatire a serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, si prin actiuni de dezvoltare a structurilor de sprijinire a afacerilor si antreprenoriatului. Singurul domeniu major de interventie al acestei axe este 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbana pentru poli de crestere si de dezvoltare urbana, aflat în faza consultativa.

În acest moment, consideram necesara clarificarea conceptelor de poli de crestere, poli de dezvoltare urbana, plan integrat de dezvoltare. Polii de crestere sunt alcatuiti dintr-un mare centru urban si zona sa de influenta, numita si areal de antrenare. În urma unor analize cantitative si calitative a unor domenii considerate relevante (areal de influenta, potential de dezvoltare, marimea populatiei, dezvoltare economica, infrastructura, etc.) si pe baza rezultatelor înregistrate, Guvernul României a selectat, în calitate de potentiali poli de crestere, urmatoarele municipii: Iasi, Bacau (regiunea de dezvoltare Nord-Est); Braila, Constanta, Galati (regiunea de dezvoltare Sud-Est); Ploiesti (regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia); Craiova (regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia); Timisoara (regiunea de dezvoltare Vest); Cluj-Napoca, Oradea (regiunea de dezvoltare Nord-Vest); Brasov (regiunea de dezvoltare Centru); Bucuresti (regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov). Polii de dezvoltare urbana sunt constituti din orase cu peste 10.000 de locuitori.

Planul integrat de dezvoltare este un document de planificare detaliata. Pentru polii de crestere acesta vizeaza întregul areal al acelui pol, iar pentru cei de dezvoltare urbana este de mai mica anvergura si limitat la zona de actiune urbana identificata. Indiferent de tipul polului, planul se implementeaza printr-o succesiune de proiecte individuale (incluse în plan), în scopul realizarii unei dezvoltari durabile si va fi supus unui proces de evaluare si selectie. Proiectele individuale, ce vor fi finantate prin intermediul domeniul de interventie 1.1, comune ambilor poli, trebuie sa se încadreze în urmatoarele tipuri de operatiuni: reabilitarea infrastructurii urbane si îmbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban (infrastructura publica urbana, transportul si mobilitatea populatiei, patrimoniul cultural mondial (UNESCO), national si local, din mediul urban, precum  si infrastructura pentru activitati culturale); dezvoltarea durabila a mediului de afaceri; reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si îmbunatatirea serviciilor sociale.

Eligibilitatea polilor de crestere

În cele ce urmeaza vom aborda aspectele eligibilitatii polilor de dezvoltare urbana, identice, din anumite puncte de vedere, cu cele ale polilor de crestere.  În articolul urmator vom  reveni asupra tematicii, prezentând eligibilitatea polilor de crestere. Finantarea proiectelor individuale incluse în planul integrat al orasului – pol de dezvoltare urbana se va realiza integral prin domeniul de interventie 1.1. Procesul de evaluare si selectie a planurilor integrate se va derula într-o singura etapa, care va cuprinde atât evaluarea planului cât si pe cea a proiectelor individuale componente ale acestuia. Pentru acest domeniu de interventie, verificarea eligibilitatii presupune îndeplinirea, în mod cumulativ, a unor criterii de catre solicitant, plan integrat si de catre proiect. Îndeplinirea criteriilor cu privire la forma de constituire, neîncadrarea într-o serie de situatii, aspecte legate de proprietatea ce face obiectul investitiei si capacitatea de implementare a planului integrat atrag eligibilitatea solicitantului. Din punct de vedere al formei de constituire, solicitantul poate fi unitate administrativ-teritoriala (UAT) din mediul urban – mai exact orasele si municipiile, reprezentate de primar, parteneriat între unitati administrativ-teritoriale sau asociatie de dezvoltare intercomunitara (ADI). Pentru ultimele doua tipuri de solicitanti eligibili este obligatoriu ca în componenta lor sa se afle unitatea administrativ-teritoriala din mediul urban pe teritoriul careia se afla zona de actiune urbana identificata în planul integrat. Solicitantul, indiferent de forma, nu trebuie sa se încadreze în nici una dintre situatiile cuprinse în Declaratia de eligibilitate cum ar fi insolventa, datorii la bugetele de asigurari sociale, vinovat de încalcare grava a prevederilor unui contract de finantare, condamnat definitiv pentru conduita profesionala contrara legii, frauda, coruptie. La data depunerii cererii-cadru de finantare, solicitantul este sau include un oras sau municipiu cu peste 10.000 de locuitori, numar demonstrat pe baza ultimelor date statistice disponibile.

În cazul în care proiectul presupune lucrari de constructii, solicitantul ( sau oricare dintre membrii parteneriatului) face dovada calitatii de proprietar, administrator sau concesionar cu drept de administrare al imobilului care face obiectul investitiei. Concesiunea va trebui sa acopere o perioada de minim 5 ani de la data estimata a finalizarii perioadei de implementare a proiectului. De asemenea, infrastructura si terenul ce fac obiectul proiectului trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii la data depunerii cererii de finantare: nu sunt grevate de sarcini; nu fac obiectul unor litigii în curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica; nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Capacitatea de implementare a planului integrat presupune detinerea de catre solicitant a capacitatii operationale, administrative, precum si a celei financiare. Solicitantul trebuie sa dovedeasca ca poate asigura resursele umane si materiale necesare implementarii planului integrat si a fiecaruia dintre proiectele individuale, componente ale acestuia. Din punct de vedere financiar, este necesara dovada asigurarii resurselor necesare acoperirii contributiei proprii la valoarea cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile ale fiecarui proiect individual si pentru implementarea optima a planului integrat.

Planul integrat de dezvoltare

Planul integrat de dezvoltare este considerat eligibil daca urmatoarele criterii sunt îndeplinite cumulativ: are ca obiectiv reabilitarea unei zone de actiune urbana clar delimitata în cadrul unui oras sau municipiu; cuprinde cel putin doua proiecte individuale, care se încadreaza în doua categorii diferite de operatiuni eligibile ale domeniului major de interventie 1.1; cuprinde obligatoriu un proiect care se încadreaza în categoria de operatiuni eligibile privind reabilitarea infrastructurii urbane si îmbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. Acesta va fi realizat pe teritoriul României, în arealul urban al polului de crestere respectiv.

Proiectul propus prin cererea de finantare poate fi considerat eligibil în urma îndeplinirii unei serii de criterii. Proiectul trebuie sa fie inclus în planul integrat de dezvoltare urbana, sa se încadreaza în categoria de operatiuni ale Axei prioritare 1 a POR, domeniul major de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana, iar activitatile propuse sa nu mai fi fost finantate din fonduri publice în ultimii 5 ani sau sa nu beneficieze în prezent de fonduri publice din alte surse de finantare. Proiectul trebuie sa respecte legislatia în domeniul protectiei mediului, eficientei energetice, egalitatii de sanse (teme orizontale) si al achizitiilor publice.

Valoarea totala a proiectului este cuprinsa între minim 1.700.000 lei si maxim 134.000.000 lei, cu exceptia proiectelor de investitii care cad sub incidenta schemei de ajutor de stat aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor publice si Locuintelor (M.D.L.P.L.) nr. 287 din 06.03.2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, pentru care limita maxima admisibila este de 85.000.000 lei. Contributia minima a solicitantului/beneficiarului la valoarea totala a cheltuielilor eligibile este de 2%, cu exceptia proiectelor care cad sub incidenta schemei de ajutor de stat aprobate prin ordinul mentionat mai sus,  unde aceasta se stabileste în conformitate cu prevederile ajutorului de stat regional pentru investitii. Aceasta schema prevede o contributie minima a solicitantului de 50% din costul total eligibil.

Perioada de implementare a activitatilor proiectului  (perioada cuprinsa între data semnarii contractului de finantare si data finalizarii ultimei activitati prevazute în cadrul proiectului), pentru fiecare dintre proiectele nu va depasi data de 31.07.2015, cu exceptia celor care prevad investitii pentru dezvoltarea de structuri de sprijinire a afacerilor, pentru care perioada de implementare a activitatilor proiectului nu va depasi data de 31.07.2012.

Dan Apostol

Asociat la firma de consultanta – MURESAN DRAGOS APOSTOL srl

Pentru detalii va puteti adresa la sediul firmei din Cluj-Napoca

Str. Decebal nr.69, la telefon 0722/362726 sau prin e-mail, la adresa: office@mmda.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.