Primăria Rodna este bună de plată, după ce a fost dată în judecată de o firmă din localitate pentru neplata unor penalități de peste 40.000 lei pentru întârzierea plății unei facturi de peste 200.000 lei pentru lucrările executate în baza unui contract atribuit acesteia de administrația locală și care în final a fost reziliat. De altfel, administrația locală se află în război cu firma respectivă, pe rolul tribunalului Bistrița-Năsăud fiind înregistrate mai multe dosare, care se află în diferite stadii.

Pe 19 octombrie 2020, Doris Agrocons SRL din Rodna a câștigat două contracte de lucrări scoase la licitație de Primăria Rodna. Unul face referire la proiectare, execuție lucrări și dotări pentru obiectivul: ”Modernizare centru civic în localitatea Rodna”, contract câștigat de Doris Agrocons cu o ofertă de 1.334.400 lei, fără TVA, iar celălalt, câștigat cu o ofertă de 1.680.000 lei, este contractul pentru construirea unei grădinițe cu program normal în comună.

Contractul de modernizare a centrului civic a fost însă cu ghinion și s-a lăsat cu procese în instanță.

Astfel, în aprilie anul trecut, firma rodneană a dat în judecată primăria pentru neplata unor penalități în valoare de peste 40.000 de lei, după ce contravaloarea lucrărilor efectuate a fost achitată cu întârziere.

Factură plătită după 8 luni de la emitere

Potrivit cererii de chemare factura respectivă a fost emisă în iunie 2022, iar administrația locală avea obligația să achite contravaloarea lucrărilor în cel mult 30 de zile. Banii au fost achitați însă abia în februarie 2023. Drept urmare, reprezentații SRL-ului au calculat penalități de întârziere, pe care însă administrația locală din Rodna a refuzat să le mai plătească.

“La data de 07.06.2022, a emis factura (…) în cuantum de 230.708,12 lei pentru partea din lucrări efectuată până la acea dată în baza contractului menționat (…).

Debitoarea avea obligația să achite factura în termen de 30 de zile, conform art. 17.1 din contract.

Cu toate acestea, plata a fost efectuată abia la data de 22.02.2023, conform Ordinului de plată nr. 322, prin care s-a achitat suma de 174.709,10 lei.

Menționează că această plată constituie o plată integrală a acestei facturi, deoarece a avut în vedere și avansul achitat la începerea lucrărilor în cuantum de 55.999,02 lei.

În consecință, este o întârziere la plată de 239 de zile, pentru suma de 174.709,10 lei. (…)

Calculând penalitățile la suma de 174.709,10 lei, cu o penalitate de 0,1 %/zi, pentru 239 de zile, rezultă o penalitate totală, pentru plata cu întârziere a facturii nr. BNDOR 9014/07.06.2022, în cuantum de 41755,69 lei.

Având în vedere că debitoarea nu a achitat suma în termenul stabilit de art. 1015 C.pr.civ., este nevoită să îl acționeze în instanță”, a reținut instanța din Cererea de chemare în judecată depusă de Doris Agrocons SRL.

Lucrări neexecutate, contract reziliat

De cealaltă parte, Primăria Rodna a invocat executarea lucrărilor doar în proporție de 33%, nerespectarea graficului de lucrări, ceea ce a condus la întârzieri foarte mari, astfel că în final contractul a fost reziliat, iar firma ar avea de plătit daune-interese.

“Doris Agrocons SRL, în calitate de executant, a realizat până în prezent lucrări de amenajare teren, inclusiv desfaceri şi desfiinţări materiale uzate, turnare fundaţii jardiniere, taluz, rigole, borduri, ziduri de protecţie, fântână arteziană şi scări, montare dale pavaj cu straturi suport aferente, placări cu piatră soclu, borduri 30 cm dea lungul drumului naţional, fundaţii izolate sub stâlpii de iluminat, precum şi realizarea spaţiului tampon între drumul naţional şi parcul ce urmează a fi amenajat, realizând un nivel de execuţie de 33%; întârzierile în desfăşurarea lucrărilor s-au cumulat şi au dus la nerespectarea graficului de execuţie asumat, ceea ce a condus la încetarea contractului prin reziliere.

De asemenea s-au constatat neconformități ale lucrărilor executate. Astfel, potrivit procesului verbal de constatare nr. 1131/22.02.2023, o parte din pavaj prezintă fisuri, lipsesc 2 bolarzi şi două lămpi de iluminat.

Executantul şi-a încălcat obligaţiile contractuale de a finaliza execuţia lucrărilor şi dotărilor aferente contractului de lucrări nr. 2950/30.04.2020 la termenul contractual convenit, acesta fiind depăşit cu mai mult de 10 luni calendaristice. Aşadar, potrivit graficului de execuţie, este prevăzută o durata de execuţie a lucrărilor de 8 luni, care, în raport de ordinul de începere a lucrărilor nr. 3708/22.06.2021 s-a împlinit în februarie 2022.

La data rezilierii, procentul lucrărilor executate este de 33 % (…), constatându-se o întârziere efectivă determinantă si culpabilă în execuţia lucrărilor executantului. Prevederile art. 11.3 din contract stabilesc următoarele: «Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese». Autoritatea contractantă, fiind de bună-credinţă, a trimis numeroase adrese şi notificări către executant, prin care i s-a solicitat în mod expres reluarea lucrărilor, conform obligaţiile contractuale asumate prin contractul de lucrări nr. 2950/ 30.04.2020. Aceste solicitări au fost însă ignorate de către executant, fapt care a determinat depăşirea cu aproape dublu a perioadei de execuţie în care lucrarea trebuia să fie finalizată”, a arătat administrația locală, în instanță, subliniind totodată că plata contravalorii lucrărilor executate este condiţionată de transmiterea şi aprobarea situaţiilor de lucrări de către achizitor, ori firma executantă nu a făcut dovada acceptării/confirmării situaţiei de lucrări.

Obligată să plătească penalitățile

După ce a analizat toate înscrisurile și dovezile depuse la dosar, instanța a dat dreptate în final SRL-ului, obligând Primăria Rodna să îi plătească cei peste 41.000 lei datorați cu titlu de penalități de întârziere.

Sentința a fost executorie, însă administrația locală a avut dreptul să depună o cerere în anulare, ceea ce a și făcut. Nu a avut succes însă, fiindcă și de această dată judecătorii nu au dat dreptate primăriei din Rodna.

Vrea contractul înapoi! Instanța a spus pas”

În legătură cu acest contract de lucrări, de modernizare a centrului civic din Rodna, Doris Agrocons a mai deschis o acțiune în instanță, tot în aprilie 2023, în care cere anularea documentului constatator emis de administrația locală, care a condus la rezilierea contractului, și obligarea acesteia să reevalueze modul de îndeplinire a obligaţiilor, precum și să încheie actul adiţional privind ajustarea cheltuielilor cu materialele conform OG nr.15/2021.

În acțiunea depusă în instanță, firma a arătat că nu are nicio vină pentru nefinalizarea lucrărilor la termenul prevăzut în contract, în condițiile în care nu au fost efectuate la timp plățile pentru lucrările efectuate. În plus aceasta ar fi solicitat și ajustarea cheltuielilor cu materialele în condițiile în care prețul acestora s-a majorat, însă administrația locală nu a dat niciun răspuns.

“În aceste condiţii, pentru motivele arătate, reclamanta se află în imposibilitate de a continua executarea contractului încheiat cu pârâta deoarece lucrările vor fi efectuate cu materiale având costuri semnificativ mai mari decât cele convenite la data încheierii contractului. Astfel, fără o bază contractuală nu poate efectua şi nici factura următoarele lucrări. Ca urmare, întârzierea se datorează exclusiv culpei pârâtei”, a arătat Doris Agrocons în fața instanței.

Instanța nu a dat dreptate firmei executante, întrucât “pretinsul refuz de încheiere a actului adiţional putând fi supus cenzurii instanţei, însă până la momentul rezilierii, nu ulterior acestuia, deoarece, conform art.1554 alin.3 C.pr.civ., contractul reziliat încetează pentru viitor, stabilirea obligaţiei de încheiere a actului adiţional presupunând existenţa situaţiei premisă a unui contract care să fundamenteze obligaţii în sarcina ambelor părţi”.

În ceea ce privește anularea actului constatator în baza căruia a fost reziliat contractul dintre cele două părți, instanța arată că acesta conține toate informațiile necesare, iar firma executantă “nu s-a conformat şi nu a apelat la toate pârghiile legale pentru a obţine, în condiţiile legii, încheierea actului adiţional, asumându-şi consecinţele inacţiunii contractuale”.

„În aceste condiţii, raportat la realitatea faptică corelată cu prevederile contractuale şi legale expuse şi analizate, instanţa conchide că nu poate fi primită susţinerea reclamantei referitoare la emiterea abuzivă a documentului constatator şi imposibilitatea continuării lucrărilor strict pe motivul neajustării preţului în contextul unor costuri „semnificativ mai mari” pentru materiale, ultima factură fiind emisă la cca. 9 luni de la încheierea lucrărilor evidenţiate de situaţia de plată nr.2, adică la data de 7.06.2022, când a depus şi documentaţia pentru ajustare, lucrări sistate din luna septembrie 2021”, a mai precizat instanța.

Sentința nu este definitivă și a fost atacată de firma rodneană la Curtea de Apel Cluj.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.