Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a transmis în data de 24 iunie 2008 un comunicat de presa cu privire la lansarea sesiunii de primire a proiectelor de investitii pentru cinci masuri de finantare ale PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2007-2013 (PNDR). Astfel, începând cu luna septembrie se vor acorda fonduri nerambursabile pentru proiecte de investitii pe masurile 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi, 313 – Încurajarea activitatilor turistice, 112 – Instalarea tinerilor fermieri, 142 – Înfiintarea grupurilor de producatori si 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) a supus dezbaterii publice, în perioada 15 – 24 iulie 2008, ghidurile solicitantului pentru masurile 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi si 313 – Încurajarea activitatilor turistice.

Aceste masuri, împreuna cu masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale, fac parte din Axa 3 a PNDR cea care vizeaza calitatea vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale. Luând în considerare gradul ridicat de dependenta al populatiei rurale fata de activitatile agricole, se impun masuri de sprijinire a activitatilor non-agricole si turistice din spatiul rural care sa contribuie la crearea si cresterea în numar a locurilor de munca alternative, precum si a surselor de venit alternative. Este important de subliniat faptul ca, în acceptiunea Axei 3, spatiul rural eligibil cuprinde totalitatea comunelor ca unitati administrativ teritoriale împreuna cu satele componente, satele apartinatoare de orase si zonele periurbane nefiind eligibile.

Masurile 312 si 313 au ca obiectiv diversificarea economiei rurale si se adreseaza în principal beneficiarilor privati. Astfel, prin masura 312 sprijinul comunitar vizeaza mediului de afaceri din spatiul rural, beneficiarii fiind atât micro-întreprinderile cât si persoanele fizice, neînregistrate ca agenti economici. Acestea din urma trebuie sa se angajeze ca pâna la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata (PFA) si sa functioneze ca micro-întreprindere. Micro-întreprinderile eligibile sunt cele cu rezultat din exploatare pozitiv pentru anul precedent depunerii proiectului, cât si cele nou înfiintate (start-up-uri). Sunt considerate micro-întreprinderi noi cele înfiintate în anul depunerii cererii de finantare sau care nu au înregistrat activitate pâna în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 5 ani fiscali, sau nu au încheiat un exercitiu financiar. Acestea trebuie sa fie înregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect în spatiul rural. Pentru a fi considerat eligibil pentru finantare, beneficiarul trebuie sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale/ de marketing  sau în acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta/cursuri de formare profesionala absolvite – cel putin la nivel de initiere, cursuri de calificare, etc.) sau sa le dobândeasca pâna la efectuarea ultimei plati; sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective, inclusiv cele de mediu; sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de concesiune pe o perioada de cel putin 10 ani si sa declare pe proprie raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului si ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat nu depaseste 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pâna la 3 ani fiscali.   

Obiectivul general al masurii 312 este dezvoltarea durabila a economiei rurale prin încurajarea activitatilor non-agricole în spatiul rural. În vederea atingerii acestui obiectiv, masura sprijina investitiile realizate de beneficiarii prezentati mai sus, beneficiari care îsi desfasoara activitatea în sectoare non-agricole, excluzând industria alimentara, si pot face dovada acestui lucru prin existenta înscrierii în obiectul de activitate a unui cod CAEN specific unei astfel de activitati.

Actiuni eligibile

Actiunile prevazute ca fiind eligibile în vederea finantarii se împart în trei categorii: investitii în activitati non-agricole productive, investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti si traditionale non-agricole si servicii pentru populatia rurala. Categoria investitiilor în activitati non-agricole productive cuprinde investitii în industria usoara (articole de pielarie, încaltaminte, lâna, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse odorizante, etc.); investitii în activitati de procesare industriala a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobila); mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje, etc. În categoria investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si traditionale non-agricole cu specific local, cum ar fi prelucrarea fierului si a lânii, olaritul, brodatul, confectionarea de instrumente muzicale traditionale, se înscrie si sprijinirea marketingului acestora prin deschiderea de mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati. Sectorul serviciilor pentru populatia rurala cuprinde servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, de conectare si difuzare de Internet, de mecanizare, transport, protectie fitosanitara, însamântare artificiala a animalelor si servicii de reparatii masini, unelte si obiecte casnice. Investitiile sprijinite pot fi corporale – constructia, modernizarea, extinderea cladirilor în scop productiv; constructia cladirilor pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferenta prin achizitionarea de echipamente, utilaje, si necorporale – achizitionarea de software, patente, licente. În cazul ambelor tipuri de investitii, achizitionarea în leasing este permisa.  Intensitatea sprijinului comunitar nerambursabil pentru masura 312 este de maxim 70% din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv 60% pentru regiunea Bucuresti-Ilfov. Ca si marime, grantul acordat nu va depasi 50.000 euro pentru un proiect a carui beneficiar este un PFA, 100.000 euro pentru un proiect a carui beneficiar este o micro-întreprindere din sectorul transportului rutier si 200.000 euro pentru alte micro-întreprinderi.

Încurajarea activitatilor turistice

Dezvoltarea activitatilor turistice în zonele rurale, dezvoltare care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca, veniturilor alternative si atractivitatii spatiului rural, sunt obiectivele masurii 313 – Încurajarea activitatilor turistice. Categoriile de beneficiari eligibili sunt aceleasi cu cele ale masurii 322 la care se adauga comunele, prin reprezentantii lor legali, asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate doar între comune si organizatiile neguvernamentale.

Vizând cresterea si îmbunatatirea structurilor de primire turistice la scara mica, dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica, precum si crearea facilitatilor recreationale, masura 313 sprijina patru categorii de investitii, fiecare cu un set de operatiuni eligibile. Prima categorie, cea a investitiilor în infrastructura de primire turistica, vizeaza urmatoarele operatiuni: constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice având pâna la 15 camere, maxim 8 pentru cele agro-turistice. Din punct de vedere al nivelului de confort si calitate a serviciilor, pensiunile agro – turistice trebuie sa atinga standardul de calitate de minim 1 floare, iar restul de minim 3 flori/stele. Investitiile ce vizeaza modernizarea structurii presupun în mod obligatoriu cresterea nivelului de confort cu cel putin o floare, respectiv o stea. Tipurile de structuri de primire care pot fi finantate prin acesta masura sunt vile, bungalow-uri, cabane turistice, campinguri, sate de vacanta, popasuri turistice, casute tip camping, pensiuni turistice si pensiuni agro-turistice. Viitorii solicitanti trebuie sa aiba în vedere urmatoarele aspecte: suprafata de teren aferenta structurii de primire turistica, de orice tip, trebuie sa fie de cel putin 1.000 de metri patrati; în zonele deja dezvoltate din  punct de vedere turistic este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire, iar beneficiarii finantarilor, pentru aceasta prima categorie de investitii, sunt structuri agro-turistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere.  

Cea de-a doua categorie este cea a investitiilor în activitati recreationale, adica în infrastructura de agrement independenta si dependenta de structura de primire turistica. Ca operatiuni, mentionam spatiile de campare, amenajare de stranduri si piscine, trasee de echitatie, inclusiv prima achizitie de cai în scop turistic (exceptând cei de curse si competitie) si asigurarea adaposturilor acestora. Investitiile în infrastructura la scara mica, mai exact centre de informare, amenajare de marcaje turistice si înfiintare de trasee tematice reprezinta a treia categorie, a patra vizând dezvoltarea si/ sau marketing-ul serviciilor turistice legate de spatiul rural.

Pentru toate cele patru categorii de investitii, ca si cheltuieli eligibile mentionam achizitia de utilaje, echipamente, software chiar si în leasing, costurile de instalare si montaj. În cazul acestei masuri, intensitatea maxima a sprijinului si a grantului din totalul costurilor eligibile sunt diferite în functie de tipul investitiei. Investitiile în interes public negeneratoare de profit beneficiaza de un sprijin ce nu va depasi 200.000 euro/proiect reprezentând pâna la 100% din costului total eligibil al proiectului. Proiectele generatoare de profit beneficiaza de un sprijin diferentiat în functie de investitie. Astfel, investitiile în agro-turism beneficiaza de o finantare ce nu va depasi 70.000 euro/ proiect, reprezentând 70% din costul total eligibil al proiectului, iar alte tipuri de investitii în turismul rural beneficiaza de finantare ce nu va depasi 200.000 euro/ proiect, reprezentând 50% din costul total eligibil al proiectului.

În ceea ce priveste cheltuielile sunt considerate eligibile – costurile generale de întocmire a proiectului (taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, studii de fezabilitate/ memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor stabilite prin legislatia nationala, achizitia de patente si licente, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, în limita a 5%) si neeligibile – contributia în natura, achizitionarea de teren sau cladiri.

Dan Apostol – Asociat la firma de consultanta MURESAN DRAGOS APOSTOL srl

Pentru detalii va puteti adresa la sediul firmei din Cluj-Napoca, Str. Decebal nr.69, la telefon 0722362726 sau prin e-mail, la adresa: office@mmda.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.