Programul Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice (POS-CCE) raspunde prin axele sale unor nevoi existente si urmarind îndeplinirea unei serii de obiective. Axa prioritara 4 vizeaza cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, în contextul combaterii schimbarilor climatice si permite prin masurile sale accesarea de fonduri pe trei directii: îmbunatatirea eficientei energetice, valorificarea resurselor regenerabile de energie si reducerea impactului negativ asupra mediului a functionarii sistemului energetic.

În data de 29 mai 2008, Organismul Intermediar pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor a lansat spre consultare ghidul solicitantului pentru domeniul de interventie 4.2 – Diversificarea valorificarii resurselor regenerabile de energie. Acest domeniu contine o singura  operatiune „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unitati cu putere instalata mai mica sau egala cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie”.

Energia eoliana, energia solara, energia valurilor si a mareelor, energia geotermala, energia hidroelectrica, biomasa, gazul de depozit, gazul de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate, biogazul, precum si energia obtinuta din alte surse regenerabile, neexploatate în prezent, sunt considerate surse regenerabile de energie. Prin sprijinirea investitiilor în vederea valorificarii acestora se urmareste reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primara, protectia mediului, diversificarea surselor, tehnologiei si infrastructurii de productie, crearea de noi locuri de munca, crearea posibilitatii de introducere în circuitul economic a unor zone izolate, implicarea activa a mediului de afaceri si a autoritatilor publice în valorificarea resurselor regenerabile de energie.

Categorii de solicitanti eligibili

Varianta consultativa a ghidului propune doua categorii de solicitanti eligibili. Din prima categorie fac parte autoritati publice locale sau asociatii de dezvoltare intercomunitara prestatoare ale unui serviciu de energie termica în sistem centralizat (serviciu de utilitate publica). Aceasta activitate nu intra sub incidenta regulilor de ajutor de stat, finantarea nerambursabila acordându-se cu conditia ca gestiunea serviciului public – productia, distributia si furnizarea de energie termica în sistem centralizat – sa se faca în mod direct sau sa fie delegata unor operatori prin licitatie publica, conform prevederilor legislatiei nationale a achizitiilor publice.

A doua categorie de solicitanti eligibili este aceea care intra sub incidenta regulilor ajutorului de stat, iar finantarea nerambursabila se va acorda doar ca ajutor pentru investitii în conformitate cu regulile ajutorului de stat pentru investitii regionale. În ea se înscriu operatorii regionali, definiti conform OUG nr. 13/ 2008, si întreprinderile mici, mijlocii, mari si microîntreprinderile din localitatile urbane.

Criterii de eligibilitate

Pe lânga tipul de organizatie, solicitantului trebuie sa îndeplineasca si alte criterii de eligibilitate. Pentru acei solicitanti care se încadreaza în prima categorie, acestea sunt urmatoarele: nu se afla în stare de insolventa, si-a îndeplinit obligatiile privind plata taxelor si altor contributii la bugetele componente ale bugetului general consolidat, conform legislatiei nationale în vigoare, nu este declarat într-o situatie grava de încalcare a prevederilor legislatiei privind achizitiile publice si/sau a obligatiilor asumate printr-un contract/acord de finantare din fonduri publice, conform legislatiei în vigoare, are capacitatea de a asigura contributia proprie la valoarea totala eligibila a proiectului si de a finanta cheltuielile neeligibile ale proiectului, are capacitatea de implementare a proiectului în ceea ce priveste resursele umane necesare, dovedeste calitatea de proprietar/ concesionar/ utilizator al terenului pe care sunt amplasate/ se vor amplasa capacitatile energetice (pentru 10 ani de la data depunerii cererii de finantare) si are dreptul de constructie asupra acestuia. De asemenea, reprezentantul legal al solicitantului trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: nu a suferit condamnari definitive si irevocabile din cauza conduitei profesionale îndreptate împotriva legii, în baza unei hotarâri judecatoresti; nu a fost condamnat definitiv si irevocabil pentru infractiuni de frauda, coruptie, implicare în organizatii criminale sau în alte activitati ilegale, în detrimentul intereselor financiare nationale si ale Comunitatii Europene.

Noi capacitati de productie a energiei electrice si termice

Proiectele finantate în cadrul acestei operatiuni propun realizarea de noi capacitati de productie a energiei electrice si termice, atât pentru consumul propriu cât si pentru furnizarea de energie în reteaua de transport si distributie la utilizatorii finali, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie precum si prin modernizarea capacitatilor de productie existente. Implementarea acestor proiecte are loc prin realizarea urmatoarelor activitati eligibile: reconversia siturilor dezafectate si introducerea lor în circuitul de valorificare a resurselor regenerabile de energie, achizitionarea si amenajarea terenului pentru echipamentele/ instalatiile proiectului, constructii si instalatii aferente constructiilor, achizitia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continua, organizarea de santier (numai în cazul proiectelor care nu intra sub incidenta ajutorului de stat), racordarea la reteaua Sistemului Energetic National în aval de punctul de delimitare („punct de delimitare” definit conform HG nr. 90/ 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public), realizarea retelelor de distributie a energiei electrice si termice care deservesc capacitatile de productie în sistem izolat. Si în acest caz se aplica regula deja cunoscuta, eligibilitatea unei activitati nu este echivalenta cu eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activitati.

Cheltuieli eligibile

Lista cheltuielilor eligibile difera pentru cele doua categorii de solicitanti eligibili. Pentru cei care finanteaza operatiuni în afara ajutorului de stat, lista prezinta cinci mari capitole, fiecare cu o serie de subcapitole. Astfel, sunt considerate eligibile cheltuielile pentru obtinerea si amenajarea terenului, asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, proiectare si asistenta tehnica – studii de teren, obtinere avize, acorduri, autorizatii, proiectare si inginerie, consultanta, investitia de baza – constructii si instalatii, montajul utilajelor tehnologice, achizitia de utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj, utilaje fara montaj si echipamente de transport tehnologic, dotari, active necorporale, alte cheltuieli – organizare de santier (lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier, cheltuieli conexe acesteia), comisioane, cote, taxe.

În cadrul acestei operatiuni, proiectele ce pot fi propuse trebuie sa se încadreze între valoarea de minim 100.000 Euro, finantarea maxima fiind de 20.000.000 Euro (inclusiv pentru proiectele majore, proiecte ale caror cost total depaseste 50 milioane de Euro si sunt aprobate individual de Comisia Europeana). Pentru solicitantii autoritati publice locale, valoarea maxima a finantatii acordate pentru un proiect raportata la costul total investitional eligibil este de 98%. În articolul urmator promitem continuarea prezentarii domeniul de interventie 4.2 cu referire la accesarea acestuia de catre cea de-a doua categorie de solicitanti eligibili, întreprinderile.

Dan Apostol

Asociat la firma de consultanta

MURESAN DRAGOS APOSTOL srl – partenera

RGIC Consultanta SRL – Bucuresti

Pentru detalii va puteti adresa la sediul firmei din Cluj-Napoca

Str. Decebal nr.69, la telefon 0722362726 sau prin e-mail, la adresa: office@mmda.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.