Programul Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice (POS-CCE), prin masurile Axei prioritare 3 – Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru sectoarele privat si public, sprijina competitivitatea economica si valorificarea pe deplin a potentialului TIC. Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale (OIPSI) din cadrul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este responsabil pentru implementarea acestei axe prioritare si a domeniilor sale de interventie. Alocarea financiara indicativa totala, care revine Axei 3 pentru perioada 2007-2013, este de 599 milioane euro, din care 383 milioane sunt fonduri de la Uniunea Europeana.  Din fondurile de la Uniunea Europeana, 115 milioane euro sunt alocati masurii 3.3 – Dezvoltarea e-economiei.

În acest moment exista publicate spre consultare proiectele a trei ghiduri, unul pentru masura 3.1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor, Operatiunea 1 – „Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe” si doua pentru masura 3.3 – Dezvoltarea e-economiei, Operatiunea 1 – „Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor” si Operatiunea 2 – „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si alte solutii electronice pentru afaceri ”.
Conform ghidurilor – varianta consultativa, masura 3.3 – Dezvoltarea e-economiei are ca obiective specifice cresterea eficientei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor interne pe baza unui sistem informatic, introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajeaza inovarea si/ sau ofera sprijin pentru îmbunatatirea deciziilor managementului, dezvoltarea comertului electronic si încurajarea intrarii IMM-urilor pe piata internationala si extinderea utilizarii aplicatiilor de instruire online. Masura prezinta doua operatiuni, mentionate mai sus, care difera doar din punct de vedere a actiunilor finantate asupra carora vom reveni ulterior.
Ghidul solicitantului

Cu toate ca ghidurile la care facem referiri nu reprezinta forma finala a Ghidului Solicitantului, putând sa intervina modificari, este bine ca agentii economici interesati sa cunoasca aspectele cu privire la eligibilitatea solicitantului, a proiectului, a cheltuielilor si a altor aspecte ce tin de accesarea fondurilor si de implementarea unui astfel de proiect.
Astfel, agentul economic eligibil pentru obtinerea finantarii face parte din categoria IMM-urilor confom Legii nr. 346/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, este societate comerciala înregistrata la Registrul Comertului, opereaza pe teritoriul României, a desfasurat activitate economica pe cel putin o perioada corespunzatoare unui an fiscal  si a înregistrat profit din exploatare în întreg an fiscal precedent datei depunerii proiectului. Domeniul de activitate al solicitantului nu trebuie sa fie în sectoarele desemnate ca neeligibile în reglementarile privind ajutorul de stat (pescuit, acvacultura, constructii navale, industrie carbonifera, siderurgica si fibre sintetice), în Regulamentul CE nr. 1628/ 2006 (productie primara, procesare si comercializare produse agricole, activitati de export catre terte tari sau State Membre, etc.) si nu trebuie sa se clasifice,  conform noului Cod CAEN, la activitati ale Industriei prelucratoare – producerea de arme si munitii, tutun, bauturi alcoolice, la „Activitati bancare, financiare si de asigurari”, activitati în domeniul pornografiei, jocurilor de noroc, precum si cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice si/sau prevederilor legale în vigoare. Solicitantul trebuie sa dovedeasca capacitatea financiara si organizatorica de implementare si mentenanta a proiectului.
Criterii de eligibilitate

Ghidurile prevad o serie de criterii de eligibilitate aplicabile proiectului. Acesta este considerat eligibil daca scopul si obiectivele sale sunt în conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare 3 si domeniului major de interventie 3 – Dezvoltarea e-economiei. De asemenea, proiectul trebuie sa respecte urmatoarele prevederi: proiectul contine activitatile eligibile operatiunii; durata maxima de implementare a unui proiect este de 24 de luni de la semnarea contractului de finantare;  proiectul este implementat pe teritoriul României; dimensiunea finantarii solicitate precum si rata de co-finantare se încadreaza în limitele specificate de ghid; pentru aceleasi activitati, solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimele 36 luni, sau nu deruleaza în prezent proiecte finantate (partial sau în totalitate), în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finantare; proiectul respecta principiul neutralitatii tehnologice (nu se favorizeaza o anumita marca, tehnologie); proiectul respecta reglementarile nationale si comunitare privind egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, ajutorul de stat, regulamentele privind achizitiile, informarea si publicitatea.
Cheltuielile proiectului se împart în doua categorii, eligibile si neeligibile. Cheltuielile eligibile sunt cele pentru servicii de consultanta, pentru realizarea continutului initial (pentru proiectele de e-learning), pentru achizitionarea de echipamente TIC si de dotari care pot intra în categoria mijloacelor fixe, ambele necesare pentru functionarea aplicatiei informatice, achizitionarea de aplicatii informatice, licente, brevete, marci, know-how, cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesionala, pentru serviciile de auditare finala a proiectului si de informare si publicitate a acestuia. Un procent maxim de 10% din valoarea eligibila a proiectului poate reprezenta valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, care se încadreaza în categoria de cheltuieli eligibile. Dintre echipamentele TIC eligibile spre a fi achizitionate mentionam servere, calculatoare de tip desktop sau laptop, monitoare, echipamente de retea si periferice.  

Cheltuieli neeligibile

Cheltuielile neeligibile sunt taxa pe valoarea adaugata, taxa de timbru verde, precum si orice alte taxe; dobânda si alte comisioane aferente creditelor; achizitia de echipamente second-hand; amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata; costurile pentru operarea  investitiei; sumele rezultate din diferentele de curs valutar; costuri de amortizare; contributia în natura; cheltuieli de leasing.
Operatiunea 1 – „Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor” are ca activitati eligibile implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Entreprise Resource Planning), pentru relatii cu clientii (CRM – Customer Relationship Management), implementarea de solutii software pentru design si/ sau productie, pentru îmbunatatirea ciclului de viata al produselor si implementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport decizional (Businee Intelligence Systems) si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerii. Pentru aceasta operatiune, valoarea finantarii acordate este între 10.000 euro si 300.000 euro. Activitatiile eligibile Operatiunii 2 – „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si alte solutii electronice pentru afaceri ” sunt implementarea de sisteme informatice de comert electronic, licitatii electronice, de e-payment (plati electronice), de e-learning pentru IMM-uri (învatamânt la distanta) si implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/ optimizarea activitatii companiei (B2B, B2C) si beneficiaza de o valoare a finantarii între 10.000 euro si 500.000 euro.

Scheme de ajutor de stat
Pentru ambele operatiuni, finantarea se bazeaza pe doua scheme de ajutor de stat, cel regional pentru investitii si de minimis. Schema de ajutor regional pentru investitii sprijina cheltuielile IMM-urilor din investitii într-un procent de 70%  pentru microîntreprinderi si întreprinderi mici si de 60% pentru cele mijlocii din toate regiunile tarii, mai putin Bucuresti-Ilfov, unde procentele se diminueaza la 60% pentru microîntreprinderi si întreprinderi mici si de 50% pentru cele mijlocii. Cheltuielile cu instruirea (maxim 5% din valoarea eligibila a proiectului) si cele cu consultanta, auditul, informarea si publicitatea (maxim 20% din valoarea eligibila a proiectului) sunt finantate prin schema de ajutor de stat de minimis într-un procent de 80% indiferent de tipul IMM- ului si de regiune.
În cazul în care proiectul este acceptat spre finantare, devine obligatorie asigurarea proiectului, cel putin la valoarea finantarii primite din fonduri structurale. Polita se cesioneaza catre OIPSI, perioada de valabilitate fiind cel putin egala cu perioada de implementare plus cea de post-implementare (36 de luni).

Dan Apostol
Asociat la firma de consultanta MURESAN DRAGOS APOSTOL srl
– partenera RGIC Consultanta SRL – Bucuresti
Pentru detalii va puteti adresa la sediul firmei din Cluj-Napoca Str. Decebal nr.69, la telefon 0722362726 sau prin e-mail, la adresa: office@mmda.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.