Carmo Lact Prod este bună de plată, după ce a pierdut definitiv procesul cu Fiscul, la Curtea de Apel Cluj. Firma de produse lactate s-a luptat în instanțe timp de 3 ani pentru anularea unei decizii de impunere pentru impozitul pe profit, în valoare de peste 197.000 lei.

Decizia de impunere a venit pentru firma din Monor în vara lui 2021, perioada supusă verificării fiind octombrie 2016 – iunie 2020, când inspectorii fiscali au stabilit în sarcina Carmo Lact Prod că trebuie să plătească 552.519 lei, cu titlu de impozit pe profit suplimentar, aferent unei baze de impunere stabilită suplimentar în cuantum de 3.453.243 lei. Cu o parte din suma impusă de finanțe drept impozit suplimentar, respectiv 197.082 lei, administratorii firmei de lactate spun că a fost calculată greșit. După ce au contestat-o la Finanțe fără succes, firma s-a adresat instanței. A pierdut însă procesul deschis la Tribunalul Bistrița-Năsăud, astfel că firma monoreană a mers mai departe la Curtea de Apel Cluj.

La Tribunalul Bistrița-Năsăud, reprezentanții Carmo Lact Prod au arătat că organele fiscale au stabilit că pentru anul fiscal 2017 firma nu poate beneficia de deducerea cheltuielilor de sponsorizare în limita legală de 20% din impozitul pe profit datorat, deoarece cheltuielile cu sponsorizarea, de peste 74.000 lei, reprezintă cheltuieli de sponsorizare reportate din perioada precedentă din anul 2016, perioada care a fost deja verificată.

“Pe cale de consecinţă, a fost stabilit un impozit pe profit suplimentar de plată în suma de 55.055 lei prin cenzurarea dreptului legal de deducere din impozitul pe profit a cheltuielilor cu sponsorizarea în limitele legale, admiţând la deducere doar suma de 24.026 lei calculată prin aplicarea cotei de 20% la impozitul pe profit datorat în trimestrul IV 2017 și nu pentru întreg exerciţiul financiar 2017 respectiv la 31.12.2017 (cum prevede legea), diferenţa în sumă de 50.055 lei (74.081 lei – 24.026 lei) fiind refuzata la deducere”, au arătat administratorii Carmo Lact Prod SRL.

De cealaltă parte, cei de la Fisc au precizat că echipa de inspecţie a constatat că, din cheltuielile de sponsorizare o parte, reprezintă cheltuieli de sponsorizare reportate din perioada precedentă, respectiv din anul 2016, perioadă care a fost deja verificată.

“Întrucât inspecţia fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare tip de creanţă fiscală şi pentru fiecare perioadă supusă impozitări, cheltuielile de sponsorizare, reportate din anul fiscal 2016, în trim. IV al anului 2017, nu mai pot fi analizate din punct de vedere al deductibilității, atâta timp cât, acest tip de impozit a fost verificat până la data de 30.06.2017, sens în care a fost emisă decizia de impunere nr. F-CJ 155/18.12.2017. Astfel, SC Carmo Lact Prod SRL, datorează impozitul pe profit în sumă de 50.055 lei, aşa cum a fost calculat de organele de inspecţie fiscală”, au explicat în instanță reprezentanții Finanțelor Publice.

Reprezentanții Carmo Lact Prod au mai arătat faptul că inspectorii fiscali au calculat greșit impozitul suplimentar după ce a vândut unuia dintre asociați un imobil cu rol de locuință de serviciu, pentru care în contabilitatea firmei, în perioada august 2017- februarie 2019, a fost înregistrată în contul „Imobilizări în curs” suma de 1.286.576 lei, reprezentând materiale şi servicii achiziţionate pentru edificarea construcţiei.

Prețul cu care a fost vândut respectivul imobil a fost de 1.262.502 lei, din care baza impozabilă în sumă de 1.060.926 lei şi TVA în suma de 201.576 lei. Numai că ulterior inspectorii fiscali au reevaluat imobilul și a rezultat o valoare mult mai mare, astfel că au calculat un impozit suplimentar.

“Din analiza contului 231 «Investiţii în curs» pentru perioada 01.10.2017 – 30.06.2019, s-a constatat că societatea a înregistrat investiţii la mai multe obiective simultan, iar documentele de achiziţii de materiale şi servicii aferente investiţiilor în curs de realizare, au evidenţiat că o parte din materialele şi serviciile destinate obiectivului «casa-locuinţă de serviciu, care include și anexa parter» au fost înregistrate la obiectivul «modernizare fabrică», astfel că, în urma repartizării corecte pe obiective, a achiziţiilor de materiale şi servicii, s-a constatat că valoarea de construcţie a obiectivului «casa-locuinţa de serviciu + anexă parter» este în sumă de 1.436.116 lei, respectiv, mai mare cu suma de 149.540 lei faţă de valoarea înregistrată iniţial, în suma de 1.286.576 lei.

Prin urmare, valoarea totală de inventar a bunurilor reprezentând «locuinţa de serviciu D+P+1E şi magazie parter» în sumă de 2.032.051 lei s-a majorat corespunzător cu diferenţa în suma de 149.540 lei, rezultând o valoare de inventar în sumă de 2.181.591 lei, din care s-a scăzut amortizarea înregistrată în sumă de 42.840 lei, valoarea rămasă de amortizat cuantificând 2.138.751 lei. Pornind de la explicaţiile oferite de administratorul legal al societăţii verificate, domnul Neagoș Ioan, care a arătat că s-a apelat la serviciile unui evaluator pentru stabilirea preţului de piaţă al imobilului în vederea vânzării, optându-se pentru metoda de evaluare prin compararea preţurilor deşi bunul imobil era nou, pentru care se cunoştea preţul de cost, destinaţia acestei construcţii în realitate fiind aceea «casă de locuit» (…), organele de inspecţie fiscală au apreciat oportun să solicite o nouă evaluare(…), iar raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat (…) a evidenţiat că valoarea imobilului este de 1.748.450 lei, concluzia organelor de control fiind în sensul că diferenţa de 390.301 lei, dintre valoarea de vânzare înscrisă în acest ultim raportul de evaluare şi valoarea rămasă de amortizat la ieşirea din patrimoniu a bunului imobil «casa de locuit» în valoare de 2.138.751 lei, constituie cheltuială nedeductibilă fiscal la calculul impozitului pe profit, pentru care finalmente s-a calculat impozit pe profit suplimentar în suma de 62.448 lei”, se arată în documentul instanței.

Probleme cu profitul reinvestit

Firma de lactate a mai contestat și impozitul suplimentar calculat de Fisc pentru profitul reinvestit.

“Prin actele contestate intimatele au anulat nejustificat dreptul contestatarei Carmo Lact Prod SRL de beneficia de scutirea de impozit pe profit pentru profitul reinvestit în trim. II 2018 în sumă de 1.292.694 lei, prin nerecunoașterea investiţiilor în mijloace fixe noi realizate din profitul reinvestit in suma de 528.616 lei pe motiv ca SC Carmo Lact Prod SRL A DEPUS DECLARAŢIILE 101- Declaraţie privind impozitul pe profit «numai pentru anii 2016 si 2017, nu si pentru anul 2018 (în care au avut loc investiţiile) deşi avea aceasta posibilitate».

În mod eronat intimatele constată că «potrivit contului 121 „profit si pierdere» la data de 30.06.2018 SC Carmo Lact Prod SRL înregistrează, cumulat, de la începutul anului 2018, un profit impozabil în sumă de 764.078 lei si un impozit pe profit in suma de 122.252 lei. La data de 30.06.2018 SC Carmo Lact Prod SRL înregistrează cumulat, de la începutul anului un profit impozabil de 2.291.406 lei, impozitul pe profit datorat fiind de 365.130 lei.

Pe cale de consecinţă, pe baza temeiului legal de mai sus, intimatele nu recunosc diminuează profitul reinvestit de contestară în trim. II 2018 de la 1.292.694 lei cât era la 764.078 lei și pentru diferenţa de 528.616 lei calculează un impozit pe profit suplimentar in sarcina noastră de 84.579 lei (528.616 leixl6%)”, au arătat cei de la Carmo Lact.

De cealaltă parte, cei de la Fisc au arătat că, în conţinutul raportului de inspecţie au evidenţiat că societatea a înregistrat şi declarat scutirea de impozit pe profit în sumă totală de 1.065.441 lei a profitului reinvestit în sumă totală de 6.659.009 lei, constând în achiziţia de echipamente tehnologice şi utilaje finanţate atât din fonduri proprii, cât şi din fonduri nerambursabile (subvenţii), iar potrivit anexei nr.14, aferent investiţiilor în valoare de 1.292.694 lei, puse în funcţiune până la data de 30.06.2018, societatea a calculat și înregistrat în evidenţa contabilă, scutirea de impozit pe profitul reinvestit în valoare de 206.831 lei( 1.292.694 lei x 16%), însă raportat la datele oferite de documentele de achiziţie şi procesele verbale de punere în funcţiune, s-a recunoscut dreptul de scutire de impozit pe profit doar în ceea ce priveşte mijlocele fixe achiziţionate şi puse în funcţiune în trimestrul aferent perioadei de raportare.

“În decizia de soluţionare a contestaţiei, s-a mai subliniar că potrivit soldului contului 121 «profit și pierdere», la data de 30.06.2018, Soc. Carmo Lact Prod SRL înregistra, cumulat, de la începutul anului 2018, un profit impozabil în sumă de 764.078 lei şi un impozit pe profit în sumă de 122.252 lei, astfel că organele de inspecţie fiscală nu au acordat drept de deducere pentru impozitul pe profit în sumă de 84.579 lei, rezultat ca diferenţă între scutirea de impozit pe profit în suma de 206.831 lei şi impozitul pe profit înregistrat la trim. II 2018, în suma de 122.252 lei, măsură apreciată corectă întrucât scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă, pentru investiţiile realizate până la data de 30.06.2018, în valoare de 1.292.694 lei, scutirea în valoare de 122.252 lei şi stabilită în limita impozitului pe profit datorat”, se arată în documentul instanței.

Tribunalul Bistrița-Năsăud a respins contestația firmei de lactate din Monor.

“ (…) potrivit art.6 C.pr.fiscală «organul fiscal este îndreptăţit să aprecieze, în limitele atribuţiilor şi competenţelor ce îi revin, relevanţa stărilor de fapt fiscale prin utilizarea mijloacelor de probă prevăzute de lege şi să adopte soluţia întemeiată pe prevederile legale, precum şi pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză raportat la momentul luării unei decizii». În exercitarea dreptului său de apreciere, este esenţială respectarea imperativelor/limitelor acestui drept – «rezonabilitatea» şi «echitatea», prin asigurarea unei juste proporţii între scopul urmărit şi mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia, rolul activ al organului fiscal impunând totodată obligaţia examinării stării de fapt în mod obiectiv, prin utilizarea tuturor informaţiilor şi documentelor necesare pentru determinarea corectă a situaţiei fiscale a contribuabilului/plătitorului ( art.7 din Legea nr.207/2015), verificările organelor fiscale în litigiul pendinte răspunzând pe deplin acestor exigenţe, tribunalul, pentru toate argumentele expuse, prin raportare şi la dispoziţiile art.281 alin.2 din Legea nr.207/2015, va respinge, ca nefondată, acţiunea în contencios administrativ şi fiscal, formulată de reclamanta Societatea Carmo Lact Prod SRL în contradictoriu cu pârâtele Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistrița-Năsăud”, este decizia Tribunalului Bistrița-Năsăud, pronunțată în primăvara anului trecut.

Carmo Lact a atacat cu apel sentința de la Bistrița, la Curtea de Apel Cluj. Și acolo însă, nu a avut mai mult succes, în urmă cu aproximativ două luni judecătorii clujeni respingând definitiv contestația firmei monorene.

“Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta SOC. CARMO-LACT PROD SRL împotriva sentinței civile nr.165 din 19.05.2023 pronunțată în dosarul nr. 2775/112/2021 al Tribunalului Bistrița Năsăud. Decizia este definitivă”, este soluţia pe scurt a Curții de Apel Cluj.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.