carte și statuie

Din 2014, Betak SA duce un război pe mai multe fronturi în instanță cu foștii patroni ai Ducomet SRL, împotriva cărora a depus chiar și plângere penală pentru înșelăciune, după ce le-a vândut acestora niște terenuri, dar sumele cerute nu au mai fost plătite vreodată. Situația este foarte încâlcită însă până acum, dar la final Curtea de Apel Cluj a dat dreptate companiei Betak, anulând contractele de vânzare cumpărare.

În toamna anului 2012, Betak SA a vândut firmei Ducmet SRL două suprafețe de teren una situată în municipiul Bistrița, de 1.000 mp, iar cealaltă, de 862 mp, situată în comuna Cetate, contra sumei de aproximativ 400.000 lei, acum majorată la aproape 882.000 lei. Pentru că patronii Ducomet SRL – Pop Moldovan Violeta și Pop Moldovan Cosmin nu dispuneau se pare de o sumă atât de mare în conturi, au înmânat companiei Betak un bilet la ordin în alb garantat de ei înșiși.

Artificii juridice pentru a scăpa de executarea silită! Betak acuză de conduită frauduloasă

Cei de la Betak au susținut în instanță că soții Pop Moldovan, după ce au autentificat contractele de vânzare-cumpărare la notar, au început să înstrăineze bunurile care ar fi putut executate silit, sens în care au încheiat mai multe operațiuni juridice, menite a transfera asemenea bunuri pentru ipoteza în care urmărirea creditorilor ar deveni efectivă.

“După ce a solicitat emiterea de către societatea Ducomet SRL a unui bilet la ordin avalizat de către soții Pop Moldovan, aceștia au și început procesul de adăpostire a bunurilor proprii. Astfel, cu 3 zile anterior avalizării biletului ordin – moment la care deja societatea Ducomet era în întârziere la plată față de SC Betak SA – debitorii reclamantei au încheiat un contract de vânzare la 23.11.2012 autentificat de BNP D. M. I. sub nr. 2839/2012 prin care au transferat dreptul de proprietate asupra a trei imobile (CF (…) Bistrița nr. cad. (…), CF (…) Bistrița nr. cad. _____, CF _____ Cetate Orheiu Bistriței nr. Cad. 566) în favoarea pârâtei de rândul 3, SC Viomet Cetate SRL, în care asociat unic era chiar debitorul avalist Pop Moldovan Violeta. Mai apoi, la cca 10 zile de la emiterea și avalizarea biletului la ordin (la 5 decembrie 2012) a intervenit al doilea contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2942/2012 de BNP D. M. I. prin care a fost înstrăinat încă un bun ce ar fi putu fi urmărit de creditori este vorba despre terenul din CF (…) Bistrița nr. cad. 9527. Chiar dacă la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare din 23.11.2013 nu avea calitatea de creditor față de pârâții de rândul 1-2, reclamanta se consideră îndreptățită la invocarea nulității acestui contract, întrucât asumarea avalului de către debitori era iminentă iar dobândirea calității de creditor față de avaliști era o certitudine, cauza contractului fiind doar fraudarea intereselor sale.

Caracterul fraudulos al contractelor de vânzare-cumpărare mai sus menționată și cauza ilicită a acestora este dovedit de următoarele împrejurări: întreaga conduită a debitorilor avaliști a fost în sensul golirii de conținut a patrimoniului propriu, dovadă stând transferurile patrimoniale către o societate comercială în care asociat unic era Pop Moldovan Violeta, atât prin contractul încheiat ta 23.11.2013, cât și prin contractul încheiat la 5.12.2013. Tot în spiritul acestei conduite frauduloase sunt circumscrise și operațiunile de cedare a părților sociale deținute de către Pop Moldovan Violeta la SC Viomet Cetate SRL către mama sa, Szekei Eugenia, contracte de cesiune intervenite la 23.10.2013 pentru 95% din părțile sociale deținute și la 2.12.2013 pentru restul deținute la SC Viomet Cetate SRL. Mai mult, unul dintre imobile, înstrăinat de SC Viomet Cetate SRL către XX prin contractul autentic din 18 noiembrie 2013 a BNP B. D. A.; împrejurarea că, deși este vorba de sume consistente, se consemnează achitarea prețului de vânzare-cumpărare de 105.000 lei, respectiv 200.000 lei pe baza declarației document justificativ al plății. Această împrejurare vine în susținerea intenției frauduloase a debitorilor reclamantei prin încheierea acestor contracte, bunuri urmăribile de către creditori (terenuri) fiind înlocuite de bunuri ușor de ascuns (sume de bani) în cazul unei executări silite; împrejurarea că Pop Moldovan Violeta acționa într-un vădit conflict de interese, atât în nume propriu, cât și în calitate de mandatar al societății Viomet Cetate”, a scris Betak SA în cererea de chemare în judecată, depusă în 2014 la Judecătoria Bistrița.

S-a cerut nulitatea absolută a contractelor

Astfel, compania bistrițeană a solicitat instanței să constate nulitatea absolută a contractelor sau cel puțin nulitatea relativă a acestora.

“În măsura în care nu se va constata nulitatea absolută a contractelor mai sus menționate, reclamanta înțelege să invoce, în calitatea sa de creditor conferit de biletul la ordin avalizat, pe calea acțiunii oblice, în temeiul art. 1560 C.civ., în numele debitorilor săi, nulitatea relativă a contractelor de vânzare-cumpărare mai sus menționate, prețul din aceste contracte fiind unul fictiv, nestabilit cu intenția de a fi achitat. Conform dispozițiilor art. 1665 C.civ.: «vânzarea este anulabilă atunci când prețul este stabilit fără intenția de a fi plătit»”. Ori, în speță ne aflăm tocmai într-o asemenea situație, împrejurarea că prețul din contractele menționate este fictiv rezultând din următoarele împrejurări: inexistența unui document bancar de plată, părțile menționând doar efectuarea plății prețului la data încheierii contractului; inexistența disponibilităților bănești ale firmei SC Viomet Cetate SRL pentru efectuarea acestor plăți, cifra de afaceri a societății fiind inferioară în anul 2012 prețului pretins achitat pentru dobândirea celor două terenuri; încheierea contractului între debitori și o societate comercială în care unul dintre aceștia are calitatea de asociat unic al societății.

Desființându-se titlurile dobânditorului SC Viomet Cetate SRL, se impune restituirea prestațiilor și repunerea părților în situația avută anterior încheierii contractelor, inclusiv sub aspectul înscrierilor de carte funciară”, a mai notat Betak SAîn documentul mai sus amintit.

Întrucât terenurile vândute de Betak firmei Ducomet SRL au fost vândute unei firme din municipiu, cu acționariat german, respectiv Kaysser International SRL, cei de la Betak a solicitat și rectificarea înscrierii dreptului de proprietate al subdobânditorilor, chiar dacă aceasta a fost cumpărător de bună credință.

“Întrucât asupra imobilului din CF (…) Bistrița este înscris în prezent Kaysser International SRL, reclamanta a solicitat în temeiul art. 908 alin. 4 C.civ. rectificarea înscrierii dreptului de proprietate al subdobânditorilor, întrucât rectificarea înscrierii dreptului de proprietate al Viomet Cetate S.R.L. pe dispozițiile art. 908 alin. 1 pct. 1 Cod civil produce efecte și față de terții subdobânditori chiar prin acte cu titlu oneros și de bună credință fiind.

În terțiar, invocă art. 1562 și urm. Cod civil privind declararea ca inopozabil față de societate a contractului de vânzare-cumpărare autentificat de BNP D. M. I. sub nr. 2832/23.11.2012 între pârâții Pop Moldovan, pe de o parte, și societatea Viomet Cetate S.R.L, pe de altă parte, cu privire la imobilul înscris în CF (…) Bistrița, nr. top. (…), în suprafață de 1.000 mp, imobilul înscris în CF (…) Bistrița, nr. cad. (…), livadă cu suprafața totală de 1.000 mp și cota de 87/862 parte de la B7 din terenul înscris în CF (…) Cetate – Orheiu Bistriței, nr. cad. 566.

Prin contractul menționat, debitorii reclamantei și-au mărit starea de insolvabilitate, participarea la fraudă a terțului Viomet Cetate fiind evidentă, în condițiile în care Pop Moldovan Violeta acționa atât în calitate de vânzător, cât și ca reprezentant al cumpărătoarei Viomet Cetate S.R.L., al cărui asociat unic și administrator era la momentul încheierii contractului”, au explicat reprezentanții Betak, în instanță.

Cum se apără soții Pop

De cealaltă parte, soții Pop Moldovan au subliniat în întâmpinarea depusă la dosar că ei nu au calitatea de debitori ci aceea de garanți ai obligațiilor debitorului principal SC Ducomet SRL. În plus, aceștia au susținut că au avalizat un bilet la ordin în alb, și nu unul care să conțină o sumă certă, respectiv de 881.987,95 lei. Totodată, au ținut să accentueze buna colaborare pe linie comercială dintre cele două firme pe parcursul a cel puțin 7 ani.

“Fiindu-i legal comunicată cererea introductivă, pârâții Viomet Cetate S.R.L., Pop Moldovan Violeta și Pop Moldovan Cosmin au formulat, la data de 31.03.2014, întâmpinare prin care au invocat, pe cale de excepție, lipsa interesului pentru formularea petitelor 1 și 4, respectiv inadmisibilitatea capătului 2 din acțiune; iar pe fond, a solicitat respingerea ca neîntemeiată a acțiunii; cu cheltuieli de judecată.

În motivare, au arătat că relația comercială dintre Ducomet SRL și Betak SA are o vechime de cel puțin 7 ani, desfășurându-se în baza Contractului de distribuție cu comision nr. 1549/25.09.2006, iar asociat și administrator al societății Ducomet SRL a fost, pe toată perioada contractuală, Pop Moldovan Cosmin. În executarea acestui contract de distribuție, din care rezultă pretinsa creanță a reclamantei, calitatea de debitor o are Ducomet SRL, iar pârâții Pop Moldovan Cosmin și Pop Moldovan Violeta au calitatea de garanți-avaliști ai Biletului la ordin BO BTRL3BT(XXX) emis în alb, ca și garanție la acest contract, iar nu ca și instrument de plată. Potrivit convenției de garanție din 26.11.2012, completarea și utilizarea biletului la ordin trebuia făcută în anumite condiții stabilite de părți prin respectiva convenție. Ca urmare, creanța era una sub condiție, iar completarea abuzivă, contrară convenției dintre părți, cu sume nereale și nescadente nu transformă creanța reclamantei în una certă lichidă și exigibilă.

În ce-i privește pe pârâții avaliști, aceștia au avalizat un BO în alb (fără nici o sumă) iar nu un BO pentru suma de 881.987,95 lei (sumă certă), așa cum susține reclamanta. Mai mult, Betak SA și-a cesionat toate creanțele rezultând din contractul de distribuție sus amintit către BRD SGS, potrivit Notificării înregistrate la S. Ducomet SRL sub nr. 2/14.10.2011 prin care li s-a adus la cunoștință faptul că prin Contractul de factoring nr. 417/14.02.2006 și Condițiile speciale din 13.10.2011, încheiat între BRD – Groupe Societe Generale, prin Agenția Piața Morii și Betak S.A., reclamanta a cesionat băncii sus menționate toate drepturile, acțiunile și privilegiile sale în legătură cu creanțele aferente relației comerciale cu Ducomet S.R.L., deținute în baza contractelor comerciale, anexelor la acestea și comenzilor sau oricăror alte înțelegeri comerciale încheiate cu acest partener, cesiune înregistrată la AEGRM cu avizul nr. 201-xxx-LEN/13.10.2011, dobândind opozabilitate față de terți cf. art. 1.579 NCC.

Toate aceste aspecte, respectiv certitudinea și lichiditatea creanței reclamantei fac obiectul unor litigii în curs de soluționare: dosar (…) al Judecătoriei Năsăud, având ca obiect contestație la titlu și la executare formulată de Pop Moldovan Violeta vs. Betak SA (creditor), prin se invocă însăși nulitatea BO BTRL3BT(xxx), emis în alb și completat abuziv, dosar (xxx)/190/2013 al Judecătorie Bistrița, având ca obiect contestație la executarea silită imobiliară demarată de Betak S.A împotriva pârâților Pop Moldovan; și dosar (…) al Tribunalului Bistrița-Năsăud, având ca obiect cererea în pretenții pentru suma de 1.793.057,58 lei formulată de Ducomet S.R.L. împotriva Betak S.A.

Pe fond, pârâții solicită respingerea ca neîntemeiată a cererii introductive, constatând că transmiterile a căror nulitate/revocare se invocă au o cauză licită, potrivit celor sus arătate, transmiterile nu conțin nici un element de fraudare a intereselor reclamantei și nici prejudiciul reclamantei, nefiind astfel întrunite condițiile prev. de art. 1562 NCC, prețul, pentru fiecare raportat la prețurile de piață nefiind incident în cauză; prețul înstrăinărilor a fost achitat în întregime, neexistând nici o dispoziție legală care să prevadă obligativitatea plăților către și de la persoane fizice către societăți. De asemenea, arată că prețul cumpărărilor indicate la petitul 1 și 4 din cererea introductivă, s-a plătit din disponibilități bănești provenite din împrumuturi contractate de S Viomet Cetate S.R.L. (de la Szekei Eugenia – mama pârâtei Pop Moldovan Violeta); nu există nici o dispoziție legală care să interzică transmiterea unor drepturi între asociați și societatea acestora, atâta timp cât aceste transmiteri se fac în condiții oneste; nu există dovada insolvabilității pârâților Pop Moldovan, care oricum nu au calitatea de debitori ci aceea de garanți ai obligațiilor debitorului principal S. Ducomet SRL”, au notat cei doi soți în întâmpinarea depusă la dosar.

Una rece, alta mai caldă… una mai așteaptă

Procesul a fost suspendat timp de 4 ani, până în 2018, din cauza altor dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată strâns legate de această cauză.

În martie 2021, instanța de la Judecătoria Bistrița s-a pronunțat și a respins cererea de chemare în judecată formulată de Betak SA, ca neîntemeiată. Evident compania bistrițeană a atacat în apel sentința, la Tribunalul Bistrița-Năsăud, unde instanța a răsturnat situația cu 180 de grade, anulând cele două contracte de vânzare cumpărare dintre soții Pop Moldovan și SC Viomet Cetate SRL. Instanța nu a fost însă de acord cu rectificarea înscrierii dreptului de proprietate a SC HP Kaysser International SRL. Nici această sentință nu a fost definitivă și a fost atacată cu recurs la Curtea de Apel Cluj, unde procesul este în curs, atât de soții Pop Moldovan, cât și de Betak SA.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.