Pe data de 13 martie 2008, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor (MDLPL) a lansat cererea deschisa de proiecte, cu termen limita – 16.06.2008, ora 16.00, pentru Axa 4 a Programului Operational Regional (POR) “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, masura 4.3. – „Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor”, împreuna cu Ghidul solicitantului în forma sa finala. Alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013 pentru Regiunea Nord-Vest este de 24,19 milioane euro, iar pentru aceasta prima cerere deschisa de proiecte suma totala este de 4,77 milioane euro. Reluam acest subiect pentru a atinge aspectele ce au suferit modificari în forma finala a Ghidului, precum si pentru a marca pasii ce trebuie urmati în accesarea acestor fonduri.

Primul pas în accesarea unei finantari este identificarea nevoilor de dezvoltare, urmata de evaluarea acestora si a solicitantului  ca entitate economica, în functie de criteriile de eligibilitate ale programului. Prin POR, masura 4.3, sunt eligibile proiecte care vizeaza urmatoarele actiuni: construirea, extinderea, modernizarea spatiilor de productie sau de prestare de servicii ale microîntreprinderii; achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne, pentru activitatile de productie, prestare servicii, constructii ale microîntreprinderii; achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software). În aceasta etapa colaborarea cu consultantul consta în punerea la dispozitia sa a datelor si informatiilor necesare pentru efectuarea evaluarii si decizia asupra investitiei ce se doreste a fi realizata.  Criteriile de eligibilitate vizeaza atât solicitantul cât si proiectul în sine. Evaluarea în functie de aceste criterii trebuie sa aiba loc înainte de elaborarea proiectului, cererea de finantare depusa fiind supusa automat verificarii din punct de vedere al eligibilitatii.
Solicitantul eligibil este o societate comerciala sau societate cooperativa din mediul urban si a carei activitate se desfasoara în mediul urban. De asemenea, solicitantul trebuie sa se încadreze în categoria microîntreprinderilor. Verificarea încadrarii în aceasta categorie se face prin completarea „Declaratiei privind încadrarea întreprinderilor în categoria IMM-urilor”, anexa a Ordonantei nr. 27/ 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor. Domeniul sau domeniile de activitate ale solicitantului trebuie sa fie cuprinse în lista codurilor CAEN eligibile pe aceasta masura, iar proiectul ce face obiectul cererii de finantare trebuie sa propuna investitii pe unul dintre aceste coduri. Din punct de vedere a datelor financiare, solicitantul trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral (ex: anul fiscal 2007 este de la 01.01.2007 la 31.12.2007) si a obtinut profit din exploatare în anul precedent datei depunerii cererii de finantare.  Acesta nu trebuie sa se încadreze în nici una dintre urmatoarele situatii: stare de insolventa, faliment ori lichidare, afacerile conduse de un administrator judiciar, datorii la plata contributiilor la bugetul consolidat si cel local, condamnari definitive a reprezentantului legal, existenta unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat, etc.   

Alte criterii de eligibilitate

Una din modificarile continute de Ghidul solicitantului final se refera la criteriul de eligibilitate privind terenul si infrastructura pe care sau în care va avea loc investitia. Pentru proiectele care implica executia de lucrari, acestea trebuie în mod obligatoriu sa fie în proprietatea sau date în concesiune solicitantului, si sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: nu sunt grevate de sarcini, nu fac obiectul unor litigii sau a unor revendicari. Pentru proiectele care implica exclusiv achizitionarea de bunuri se accepta proprietatea sau chiria spatiului în care se desfasoara activitatea pentru care au fost achizitionate bunurile. Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul este dovedita prin capacitatea financiara. Aceasta reiese din situatiile financiare si printr-o declaratie a solicitantului din care rezulta angajamentul acestuia de a asigura contributia proprie din valoarea eligibila a proiectului, finantarea cheltuielilor neeligibile si existenta resurselor necesare implementarii optime a proiectului în conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile.
Proiectul trebuie sa îndeplineasca cumulativ o serie de criterii pentru a fi eligibil, cum ar fi: vizeaza dezvoltarea microîntreprinderii prin activitatile propuse; valoarea totala a proiectului este între 20.000 si 500.000 euro; contributia proprie a solicitantului este de minim 30% din valoarea eligibila a proiectului; acesta respecta legislatia în domeniul egalitatii de sanse, dezvoltarii durabile, protectiei mediului, eficientei energetice, a ajutorului de stat si achizitiilor publice; activitatile propuse spre finantare nu trebuie sa fi fost finantate din fonduri publice în ultimii 5 ani si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare; perioada de implementare a proiectului nu depaseste data de 31.07.2015, iar mediul de implementare este mediul urban.

Stabilirea investitiei

Cel de-al doilea pas în elaborarea proiectul este stabilirea investitiei. Aceasta trebuie sa determine dezvoltarea societatii si sa se bazeze pe activitati eligibile. Eligibilitatea acestora nu echivaleaza eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea lor. Categoriile de cheltuieli eligibile pentru aceasta masura POR au facut obiectul unui ordin comun al MDLPL si al Ministerului Economie si Finantelor. În ceea ce priveste activitatea de achizitionare de echipamente si tehnologii noi, cheltuielile pentru procurarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, de specialitate si dotari cu mobilier si echipamente specifice domeniului de servicii prestate sunt desemnate a fi eligibile. Este important de cunoscut ca achizitionarea de mijloace de transport nu este eligibila, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului, întrucât categoria mijloacelor de transport nu poate fi asimilata echipamentelor tehnologice. Descrierea investitiei si modul în care aceasta contribuie la dezvoltarea societatii fac obiectul Planului de afaceri, piesa esentiala a proiectului, anexata cererii de finantare.  În conformitate cu Ordinul MDLPL nr. 155 din 08.02.2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru masura 4.3 al POR, valoarea totala ajutorului de minimis acordat unei întreprinderi nu depaseste 200.000 euro (100.000 euro pentru sectorul transportului rutier) pe o perioada de 3 ani fiscali. Modul de determinare a contributiei proprii si a valorii maxime a finantarii a suportat unele modificari în varianta finala a Ghidului pe care vom încerca sa le prezentam cât mai clar. Pornind de la faptul ca valoarea totala a proiectului trebuie sa se încadreze între 20.000 si 500.000 euro si ca valoarea finantarii nerambursabile reprezinta 70% din totalul cheltuielilor eligible, dar nu mai mult de 200.000 euro, determinarea capitolelor bugetare este conditionata de existenta sau nu a unui alt ajutor de minimis acordat solicitantului în perioada data. În situatia în care solicitantul a mai beneficat de ajutor de minimis în ultimii 2 ani fiscali si/ sau în anul curent, valoarea finantarii nerambursabile ce poate fi solicitata va rezulta din diferenta dintre valoarea a 70% din costul total eligibil si valoarea reziduala a ajutorului de minimis. Valoarea reziduala rezulta în urma scaderii din 200.000 euro a ajutorului de minimis primit în perioada data. În cea de-a doua situatie, cea în care solicitantul nu a mai beneficiat de ajutor de minimis pentru aceleasi activitati, capitolele bugetare se determina în functie costul total eligibil al proiectului. Daca 70% din costul total eligibil reprezinta valoarea maxima efectiva a finantarii nerambursabile, aceasta trebuie sa reprezinte maxim 200.000 euro. Daca se depaseste valoarea ajutorului de minimis, cheltuielile eligibile ce nu au fost acoperite vor intra în contributia proprie a solicitantului. Cel de-al treilea pas în accesarea fondurilor este acela al completarii cererii de finantare si depunerii împreuna cu anexele sale la Organismul Intermediar (OI) al POR, Agentia de Dezvoltare Regionala din regiunea unde va avea loc implementarea proiectului. Cererea de finantare va fi supusa unui proces de evaluare si selectie. Rezultatul acestui proces va fi comunicat solicitantilor în luna septembrie a anului 2008. Proiectele care se califica în urma procesului de evaluare strategica (ultima etapa a procesului de evaluare si selectie) intra în etapa precontractuala, etapa în care OI va organiza o vizita la locatia preconizata pentru investitie.

Dan Apostol – Asociat la firma de consultanta MURESAN DRAGOS APOSTOL srl – Partenera RGIC Consultanta SRL – Bucuresti. Pentru detalii va puteti adresa la sediul firmei din Cluj-Napoca, Str. Decebal nr.69, la telefon 0722.362.726 sau prin e-mail, la adresa: office@mmda.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.