În articolul anterior am început prezentarea Programul Operational Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU), prezentând o serie dintre aspectele cu caracter general ale accesarii acestui program, cum ar fi obiectivele programului, axele prioritare si actiunile sprijinite, tipurile de proiecte finantate si valoarea lor totala, precum si tipurile de cereri de proiecte lansate. Astfel, proiectele posibil de finantat în cadrul POS-DRU sunt de doua tipuri, proiecte strategice si proiecte de grant.

Fiecarui proiect în parte îi corespunde un tip de cerere de propunere de proiecte, mai exact proiectului strategic cea cu termen limita de depunere, iar proiectului de grant cea cu depunere continua. Proiectele strategice sunt proiecte implementate la nivel national, sectorial sau multiregional, valoarea totala a unui proiect fiind cuprinsa între 1.850.000 lei (500.000 euro) si 18.500.000 lei (5.000.000 euro), iar durata de implementare între minimum 6 luni si maximum 3 ani. Implementarea proiectelor de grant este la nivel multi-regional, regional sau local, valoarea totala a proiectului fiind cuprinsa între  185.000 lei (50.000 euro) si 1.850.000 lei (500.000 euro), iar durata de implementare între minimum 6 luni si maximum 2 ani. Principiile care stau la baza acordarii granturilor sunt cel al transparentei si cel al tratamentului egal. Granturile nu pot fi cumulative, nu se acorda retroactiv si nu pot avea scopul sau efectul de a produce profit beneficiarului, de la acest ultim caz exceptându-se bursele de studii, de cercetare sau pentru formare profesionala platite persoanelor fizice, premiile acordate ca urmare a unui concurs sau actiunile care au ca obiectiv consolidarea capacitatii financiare a beneficiarului sau generarea unui venit în cadrul actiunilor externe. Luând în considerare ca granturile presupun cofinantarea, adica acestea nu vor depasi cuantumul total al costului eligibil al unui proiect, contributia solicitantului reprezinta procentul din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus care va fi suportat de catre solicitant. Contributia trebuie sa fie realizata sub forma financiara, în cadrul proiectelor finantate din POS-DRU contributia în natura nefiind eligibila. Pe parcursul implementarii proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derularii proiectului, precum si orice cheltuiala suplimentara (conexa) ce va aparea în timpul implementarii proiectului vor fi suportate de catre solicitant.

Valoarea contributiei proprii, exprimata procentual, este diferita în functie de tipul de solicitant. Astfel, pentru solicitantii persoane juridice de drept public si de drept privat fara scop patrimonial procentul este de 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, de 5% pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial si de 25% pentru Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca sau unitati cu personalitate juridica din subordinea acesteia cu proiecte eligibile în cadrul Axei Prioritare 4. Luând în considerare ca, POS-DRU pune accent pe promovarea parteneriatului, inclusiv promovarea cooperarii transnationale, în cazul unui proiect propus de un grup de organizatii partenere, solicitantul este organizatia/institutia care formuleaza cererea de finantare. În consecinta, contributia pentru proiect se stabileste în functie de categoria de organizatie în care se încadreaza solicitantul.

Solicitanti eligibili

POS-DRU desemneaza ca solicitant eligibili pentru a primi finantare nerambursabila o organizatie legal constituita în România cu o anumita tipologie si care îndeplineste o serie de criterii. Astfel, organizatii eligibile sunt considerate persoanele juridice de drept public sau privat, cu sau fara scop patrimonial, cu sediul social în România, societatile comerciale, organizatiile (asociatii si fundatii), organizatiile sindicale si patronatele, toate constituite conform legislatiei române în vigoare, precum si institutiile de cult recunoscute conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, cu modificarile si completarile ulterioare. În plus fata de criteriul tipului de organizatie, eligibilitatea solicitantul prevede o serie de situatii în care acesta nu trebuie sa se afle, cum ar fi faliment, lichidare, suspendarea activitatii economice, conflict de interese, restante la bugetul de stat, condamnati, vinovati de declaratii false. De asemenea, solicitantul trebuie sa fie direct responsabil pentru pregatirea si managementul proiectului. În acest sens, capacitatea financiara si operationala a solicitantului se vor demonstra prin existenta resurselor administrative si financiare stabile pentru implementarea proiectului (rezultatul net din bilantul contabil al ultimilor 2 ani).

În cazul depunerii unui proiect în parteneriat, exista o serie de conditii ce trebuie îndeplinite de catre membrii acestuia. Partenerii unui solicitant eligibil pot fi nationali si/sau transnationali (din statele membre ale Uniunii Europene). Acestia sunt organizatii legal constituite în tara de origine, similare ca tipologie cu cele desemnate ca fiind eligibile în cadrul POS-DRU sau cu posibilitatea de a demonstra ca în obiectul de activitate al institutiei pe care o reprezinta se afla si activitatea/activitatile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri. Criteriile de eligibilitate aplicate solicitantului sunt valabile si partenerilor acestuia. Din punct de vedere al activitatilor ce le presupune proiectului, mai exact pregatirea, implementarea sa, expertiza si resursele umane pentru implementare si finantarea proiectului, partenerii trebuie sa fie implicati în cel putin doua din cele patru activitati mentionate. În ce priveste existenta resurselor administrative si financiare stabile se vor lua în considerare din punct de vedere al parteneriatului dezvoltat si nu pentru fiecare membru în parte. Încheierea unui acord de parteneriat este obligatorie, acesta constituind o anexa obligatorie a Cererii de finantare. Durata acordului trebuie sa acopere cel putin perioada de implementare a proiectului.       

Lista categoriilor de beneficiari eligibili este prevazuta în Conditiile specifice corespunzatoare fiecarei cereri de propuneri de proiecte, împreuna cu activitatile specifice si lista de cheltuieli considerate eligibile.

Criterii de eligibilitate

POS-DRU prevede si o serie de criterii de eligibilitate pe care proiectul trebuie sa le îndeplineasca, si anume: proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare si ale domeniului major de interventie, este implementat în România, respecta prevederile comunitare si nationale privind informarea si publicitatea si respecta perioada de implementare (minimum 6 luni si maximum 2 ani pentru proiectele de grant si maximum 3 ani pentru proiectele strategice), data limita si modalitatea de transmitere a cererilor de finantare, iar în cazul cererilor de propuneri de proiecte lansate la nivel regional, proiectul este implementat în regiunea în care se depune cererea de finantare. Grupul/grupurile tinta si activitatile proiectului sunt în concordanta cu conditiile specifice ale axei prioritare si domeniului major de interventie si ale cererii de propuneri de proiecte, si bugetul proiectului respecta limitele prevazute de cererea de propuneri de proiecte.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.