În cadrul seriei de articole cu privire la fondurile structurale am abordat în repetate rânduri tematica accesarii de fonduri eurpene prin Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” (POS-CCE). Având ca obiectiv general cresterea productivitatii întreprinderilor românesti, POS-CCE ofera prin intermediul celor cinci axe prioritare un cadru larg de accesare a fondurilor europene de catre toate categoriile de entitati ce stau la baza structurii societatii moderne. Liniile de interventie ale POS-CCE vizeaza inovarea si ecoeficientizarea sistemului de productie, cercetarea precum si dezvoltarea tehnologica, tehnologia informatiei si comunicatiilor, îmbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sectorului energetic.

Pâna în acest moment majoritatea analizelor si prezentarilor noastre s-au concentrat asupra unuia dintre cele trei domenii de interventie ale Axei prioritare 1 – Un sistem inovativ si ecoeficient de productie, acela al investitiilor productive si pregatirea pentru competitia pe piata a întreprinderilor, în special a IMM-urilor. Acest domeniu de interventie vizeaza sprijinirea investitiilor în cadrul a trei tipuri de operatiuni: consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, implementarea standardelor internationale si accesul pe noile piete si internationalizare.

Pentru prima dintre operatiuni 1.1.1 – Consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile se prevede o implementare diferita în functie de tipul solicitantului si marimea sprijinului. Astfel, pentru solicitantii întreprinderi mici si mijlocii sprijinul financiar se acceseaza pe doua apeluri de proiecte distincte, ambele lansate în data de 31.03.2008 împreuna cu Ghidul solicitantului în forma sa finala. Apelul de proiecte cu depunere continua este cel pentru spijin financiar cu valoare de pâna la 920.000 lei, iar cel cu termen limita (01.08.2008) este cu o valoare a sprijinului cuprinsa între 920.001 si 5.560.000 lei. În ceea ce priveste întreprinderile mari, acestea beneficiaza de un sprijin de 18.500.000 lei per proiect, în prezent existând doar o forma consultativa a Ghidului solicitantului.

În urma publicarii Ordinului Ministrului Economiei si Finantelor nr. 1669 din data de 27.05.2008 pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 1.1.2 – „Sprijin pentru implementarea standardelor internationale” si 1.1.3 – „Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare”, Domeniul Major de Interventie 1.1. – Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, Axa prioritara 1 – Un sistem inovativ si ecoeficient de productie, din cadrul POS-CCE, Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, Organismul Intermediar al POS-CCE, a lansat spre consultare publica Ghidurile solicitantului pentru operatiunile mentionate. Luând în calcul doua aspecte, cel al nivelului informational ridicat oferit de Ghid viitorilor solicitanti, în special în ceea ce priveste luarea deciziei implementarii unui proiect si cel al sugestiilor pe care acestia le pot avea, consideram importanta prezentarea informatiilor cuprinse în aceste doua ghiduri. Vom începe prezentarea acestora printr-o trecere în revista a punctelor comune, continuând-o cu aspectele specifice fiecareia operatiuni, cum sunt activitatile, respectiv cheltuielile eligibile.

Criterii de eligibilitate

Agentul economic interesat sa acceseze fonduri pe operatiunile în discutie trebuie sa îndeplineasca o serie de criterii de eligibilitate. Din punct de vedere al formei de constituire, solicitantul trebuie sa fie societate comerciala sau cooperatista, înfiintata si cu activitate desfasurata în România pe un cod CAEN eligibil. De asemnea, trebuie luata în considerare marimea respectivului agent economic, aceasta fiind determinata prin completarea Declaratiei cu privire la încadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijlocii. Încadrarea solicitantului în categoria IMM-urilor, mai exact microîntreprindere, întreprindere mica si mijlocie, face posibila accesarea de fonduri pe aceste operatiuni.

Un alt aspect al eligibilitatii solicitantului este cel al activitatii economice. Aceasta trebuie sa fi fost desfasurata în mod legal pe perioada exercitiului financiar precedent, iar rezultatul sau sa prezinte profit din exploatare. Situatiile de insolventa, faliment, lichidare, existenta de datorii la bugetul consolidat sau la bugetele locale, existenta unei condamnari definitive a reprezentantul legal al solicitantului, situatii enumerate în Declaratia de eligibilitate, atrag neeligibilitatea solicitantului precum si desfasurarea activitatii într-unul dintre urmatoarele sectoare: pescuit si acvacultura, productia primara a produselor agricole, procesarea si comercializarea produselor agricole, sectorul carbonifer.

Este necesar ca solicitantul sa poata face dovada capacitatii de implementare a proiectului, atât din punct de vedere organizational/administrativ cât si financiar. La nivel organizational, aceasta se dovedeste prin experienta anterioara în gestionarea de proiecte si/ sau prin capacitatea de a asigura resursele necesare implementarii proiectului si prin contractarea de servicii de management al proiectului. În ceea ce priveste capacitatea financiara, aceasta are în vedere capacitatea solicitantului de a asigura contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, capacitatea de a asigura finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului) si cea de asigurare a resurselor financiare necesare implementarii corespunzatoare a proiectului pâna la rambursarea/decontarea cheltuielilor. Toate acestea sunt prevazute în Declaratia de angajament care se va anexa la formularul Cererii de finantare.

Sprijin pentru implementarea standardelor internationale

Operatiunea 1.1.2 – Sprijin pentru implementarea standardelor internationale prevede sprijin prin finantarea urmatoarelor activitati: înfiintarea, modernizarea si acreditarea laboratoare de încercari si etalonari; implementarea si/sau certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 (produselor si/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de management integrat calitate-mediu; etichetarea ecologica; certificarea produselor/serviciilor/proceselor. Având în vedere activitatea de înfiintare, modernizare si acreditare de laboratoare de încercari, un criteriu specific acesteia este cel al detinerii de catre solicitant în proprietate, concesiune sau asimilat (contract de închiriere) a infrastructurii si terenului pe care se face investitia de baza. În cazul unui contract de concesiune sau asimilat, acesta trebuie sa acopere o perioada de minim 10 ani la data depunerii cererii de finantare precum si dreptul de a face investitii. Pentru fiecare activitate a operatiunii 1.1.2 exista o lista de cheltuieli eligibile specifice dintre care mentionam: cheltuieli aferente lucrarilor de constructie si modernizare laboratoare, achizitiei si instalarii de instrumente si mobilier, echipamente IT si programe informatice aferente obiectului de activitate pentru care se solicita finantare, consultantei pentru elaborarea documentelor, implementarii sistemului pe nivele, evaluarii si certificarii sistemului, instruirii în domeniul calitatii, tarifelor pentru obtinerea dreptului de utilizare a etichetei ecologice si cheltuieli aferente activitatii de evaluare si certificare produselor/serviciilor/proceselor.

Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare

Activitatile sprijinite de operatiunea 1.1.3 – Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare sunt: participarea la târguri si expozitii internationale, organizate în tara sau strainatate, cu stand propriu; participarea la misiuni economice în strainatate; elaborarea si productia de materiale tiparite/inscriptionate de promovare a agentului economic, în vederea participarii la evenimentele/actiunile mentionate la primele doua activitati; promovarea on-line (îmbunatatirea/realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor promovate); servicii legate de activitati de promovare pe noi piete interne, pe piete internationale si marketing; servicii de identificare a furnizorilor/clientilor externi prin programele Hosted Buyers. Dintre cheltuielile eligibile mentionam: taxe de participare (târguri, expozitii); închiriere si amenajare stand; transport delegati si materiale promotionale; cazare pe perioada evenimentului (târguri, expozitii, misiuni); elaborarea si realizarea materialelor de promovare – pliante, brosuri, cataloage, inscriptionari pe suport electronic; promovarea on-line – elaborarea de pagini WEB în limba româna; taxa de domeniu sau de gazduire a paginii pe perioada implementarii proiectului; organizarea de seminarii; concepere si realizare brand, marca, logo.  

Pentru ambele operatiuni se prevad scheme de ajutor de minimis. Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate agentului economic pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal în curs), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu poate depasi echivalentul în lei a 200.000 Euro (echivalentul în lei a 100.000 Euro în cazul operatorilor economici care activeaza în sectorul transporturilor). Solicitantii trebuie sa nu mai fi beneficiat de alocari financiare nerambursabile provenite din surse publice pentru cheltuielile eligibile care fac obiectul ajutorului de minimis.

     

Dan Apostol

Asociat la firma de consultanta

MURESAN DRAGOS APOSTOL srl – partenera

RGIC Consultanta SRL – Bucuresti

Pentru detalii va puteti adresa la sediul firmei din Cluj-Napoca

Str. Decebal nr.69, la telefon 0722362726 sau prin e-mail, la adresa: office@mmda.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.