Gaftone taie în carne vie! Primarul și arhitectul șef fac ce vor în materie de urbanism (EXCLUSIV)

2358

Afirmații extreme de grave din partea Floarei Gaftone, secretarul municipiului Bistrița, care sunt cuprinse într-o informare transmisă municipalității și mai consilierilor locali, dar și Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud, cu privire la aplicarea Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) al municipiului Bistrița. Ideea generală care se desprinde din documentul transmis de Floare Gaftone este faptul că, atât primarul Ovidiu Crețu, cât și cei din cadrul Serviciului de Urbanism în frunte cu arhitectul șef al Bistriței, inginerul constructor Monica Pop, își cam fac de cap în materie de urbanism și frizează penalul.

Gazeta de Bistrița a intra recent în posesia documentului amintit, care în mod normal ar fi trebuit să fie făcut public de municipalitate, în condițiile în care Floare Gaftone răspunde unor întrebări adresate de un anume Andrei Gânsac, și transmise prin e-mail, la finele lunii noiembrie 2018, chiar înaintea unei ședințe ordinare a Consiliului Local Bistrița. De altfel, respectiva persoană care pretinde a avea acest nume, Andrei Gânsac, a transmis și presei locale respectivele întrebări adresate Floarei Gaftone, dar documentul respectiv a fost anexat și la dosarul de ședință la Diverse. Mai trebuie precizat că aceleași întrebări au fost transmise, pe cale poștală, și de un anume Ioan Pop, din comuna Lechința, care însă, după verificări, s-a dovedit a fi o persoană fictivă.

Când au venit lămuririle Floarei Gaftone… pauză, primarul s-a făcut că plouă.

Fiindcă documentul este unul care se întinde pe 20 de pagini și cuprinde aspecte mai mult decât interesante și în același timp, așa cum am precizat mai sus, foarte grave dacă s-ar dovedi că ar fi reale, vom începe un serial pe această temă.

Petiții, tratate preferențial de primar

La începutul documentului, secretarul Floare Gaftone a ținut să lămurească câteva aspecte legate de înregistrarea și circuitul petițiilor adresate de Ioan Pop/Andrei Gânsac, despre care spune că au beneficiat de o atenție deosebită din partea primarului Ovidiu Crețu, spre deosebire de o altă petiție transmisă câteva zile mai devreme de alți doi bistrițeni, respectiv Ana și Marius Țărmure.

“Petiția nefiind semnată, conform Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, am verificat și din informațiile obținute de la Primăria Lechința rezultă că această persoană nu figurează la adresa consemnată pe plic. Cu toate acestea, văzând conținutul scrisorii am comunicat personal, pe e-mail de îndată tuturor consilierilor această petiție neasumată prin semnătură .

Dacă, inițial, domnul primar a precizat că răspunsul nu se va acorda decât în următoarea ședință, după ce același conținut al petiției a fost transmis și pe e-mail, sub numele de Gânsac Andrei, cu doar câteva minute înaintea ședinței consiliului local din 27.11.2018 – domnul primar a acceptat includerea, în regim de urgență, pe ordinea de zi a ședinței consiliului local cu solicitarea ca secretarul să răspundă întrebărilor din petiție.

Cu toate că toți consilierii au primit și toate pozele anexate pe e-mail (comunicate de secretar odată cu petiția nr. 94874 din 20.11.2018, depusă de Țărmure Marius și Țărmure Ana) în plenul ședinței s-a mai multiplicat la Xerox petiția și toate pozele anexate, pentru toți consilierii, la solicitarea președintelui de ședință, ceea ce a presupus timp și un mare consum de hârtie. Nu de același tratament a beneficiat petiția nr. 94874/20.11 2018 adresată de Țărmure Marius și Țărmure Ana prin care se reclama faptul că nu sunt de acord cu edificarea de blocuri între case, respectiv lângă locuința acestora. Cu toate că petiția acestora era semnată și depusă în registratura instituției înaintea petiției Pop/Gânsac, aceasta a trecut neobservată atât de către primar, arh. șef cât și de către consiliul local.

Nu lipsit de semnificație este faptul că primarul și arhitectul șef au părăsit sala de ședințe după ce, în prealabil, au considerat discutarea acestor petiții o “Urgență”. În consecință am comunicat membrilor consiliului local, în plenul ședinței, că voi întocmi o informare/punct de vedere, însă acest lucru nu se poate face decât în baza unei informări a arhitectului șef-serviciul urbanism cu punerea la dispoziție a documentelor și a documentațiilor urbanistice necesare”, a scris secretarul municipiului.

Secretarul, marginalizat de primar și arhitectul șef

Floare Gaftone mai arată că deși ar trebui să existe o colaborare între secretarul municipiului, primar și arhitectul șef, nu se poate vorbi despre așa ceva, fiindcă atât primarul cât și arhitectul șef încearcă să îi restricționeze accesul la documentele necesare desfășurării activității.

“După o succintă prezentare în plenul ședinței, a doua zi, în data de 28.11.2018, așa cum am precizat în plenul consiliului, am întocmit adresa nr. 97441/96863/28.11.2018 prin care am solicitat primarului sprijin și colaborare din partea arhitectului șef-serviciul urbanism pentru a formula un răspuns adecvat cu privire la cele doua petiții. Menționez faptul că nevoia de colaborare cu arhitectul șef este impusă de faptul că acest serviciu este creatorul și depozitarul informațiilor cu privire la urbanism.

Secretarul primește, anual, spre verificare și semnare aproape 5.000 de documente de urbanism (dosare) din care peste 3.500 de certificate de urbanism și peste 1.200 de autorizații de construire. Acestea sunt create de cei 11 funcționari ai serviciului de urbanism Acestea sunt verificate și semnate de seful serviciului de urbanism și arhitectul șef. Normal ar fi ca aceștia să nu genereze documente neconforme pentru că este atributul lor exclusiv. Secretarul are o încărcătură mult mai mare trebuind să avizeze de legalitate dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local și să coordoneze activitatea de pregătire a tuturor ședințelor consiliului local și alte atribuții prevăzute de lege. Secretarul nu gestionează documentațiile de urbanism și nu poate cunoaște perioada în care au fost eliberate, ce documentații de urbanism erau în vigoare la data emiterii și nici dacă au fost semnate de secretar sau de înlocuitorul acestuia. Surprinzător, nu am primit răspuns.

În consecință am revenit, însă două săptămâni mai târziu, arhitectul șef m-a informat ca nu cunoaște conținutul petițiilor, că primarul nu i-a repartizat aceste adrese ale secretarului și nici petițiile domnilor Gânsac Andrei/Pop Ioan. La fel de surprinzător mi se pare faptul că primarul a trimis petițiile in data de 06.12.2018 la ora 11;18 doamnei Ispravă Mariana, inspector în cadrul serviciului de urbanism, iar aceasta, la rândul ei, le-a returnat domnului primar în aceeași zi, fără ca aceste petiții să-i fie aduse la cunoștința șefului ierarhic – arhitectul șef.

Coroborând faptul că părăsirea ședinței de către primar și arhitectul șef în data de 27 noiembrie, lipsa ulterioară a colaborării arhitectului șef, întârzierea transmiterii informației de către primar, returnarea imediată a petițiilor de către Ispravă Mariana, neaducerea la cunoștința arhitectului șef a acestora subliniază lipsa de interes a primarului și arhitectului șef față de o soluționare corectăși completa a petițiilor. Atitudinea primarului și arhitectului sef reprezintă o limitare și o restricționare a secretarului în intenția sa de a oferi o informare corespunzătoare Consiliului local și celor doi petiționari. Cu buna credință față de consiliul local și față de cei doi cetățeni, am revenit prin adresa nr.1103/08.01.2019 cerându-i primarului și arhitectului șef să–mi pună la dispoziție documentele necesare pentru a putea formula informarea consiliului local. Nu am primit niciun răspuns, nu am primit documentele solicitate, nu s-a organizat nici o întâlnire de lucru și nu s-a acordat nici un sprijin pentru formularea unui punct de vedere clar, precis și fără echivoc consiliului local.

În concluzie, atitudinea primarului și a arhitectului de a-mi limita și restricționa accesul la documentele necesare formulării răspunsului cerut este evidentă și de rea credință”, a scris Floare Gaftone.

Două variante de PUG

În continuare, secretarul municipiului face referire la reglementările din RLU (Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG) și Reglementările specifice pe UTR – uri (cele 42 de Unități Teritoriale de Referință) pentru subzona de locuire L2. Din document reies aspecte foarte grave, și mai ales un subiect foarte dezbătut în ultima perioadă privitor la existența a două variante de PUG. Cele scrise de Floare Gaftone confirmă însă acest lucru, că, de fapt, exisă o variantă PUG 2013 pe suport CD/DVD, iar o altă variantă pe hârtie datează din 2016, în care apar modificări semnificative față de prima variantă.

“Cu toate că petiționarul din comuna Lechința cunoaște prevederile RLU (indicând și numărul paginii), se impun câteva precizări.

În varianta CD/DVD din 25 noiembrie 2013 în aproape toate UTR-urile în L2-este definit astfel: “L2-subzonă de locuire individuală cu regim de construire discontinuu cu înălțime maximă D+P+2+M, în afara zonei protejate”.

Este real ca la Cap. Generalități art. 1. Utilizări admise, sunt admise următoarele utilizări:

 • L2:- locuințe individuale și colective mici cu max. P+2niveluri, în regim de construire continuu (înșiruit ) sau discontinuu (cuplat sau izolat).
 • Între reglementările generale (Cap.Generalități) și Reglementările specifice pe UTR au, cert, prioritate – reglementările specifice, potrivit principiului ”Specialia generalibus derogant”care este un principiu juridic care implică faptul că norma specială e cea care derogă de la norma generală și că norma specială este de strictă interpretare la cazul respectiv. Mai mult, o normă generală nu poate înlătura de la aplicare o normă specială.

         O altă interpretare ar goli de conținut juridic necesitatea reglementărilor pe cele 42 de UTR-uri dacă art. 1, funcțiunile admise s-ar extinde de drept pentru întreg teritoriu UAT și ar înlătura, practic, orice reglementare făcuta distinct pe fiecare UTR.

         UTR, conform definiției din Legea 350/2001 este “Caracterizată prin omogenitate funcţională şi morfologică din punct de vedere urbanistic şi arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în funcţie de relief şi peisaj cu caracteristici similare, evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar şi mod de construire omogen, folosinţe de aceeaşi natură a terenurilor şi construcţiilor, regim juridic al imobilelor similar.”

         Numai printr-o astfel de interpretare putem da eficiență Art. 49 alin. (4) din Legea nr. 350/2001 potrivit căruia ”Prevederile regulamentelor locale de urbanism sunt diferenţiate pentru fiecare unitate teritorială de referinţă, zonă şi subzonă a acesteia.”

         Menționez faptul că unul din obiectivele PUG 2013, consemnat și în Tema de proiectare, a fost să se realizeze mai multe UTR-uri față de PUG din 2004, pentru mai multă precizie în reglementare.

         A se observa faptul că la utilizări admise nu se adaugă doar locuințele colectivemici cu max.P+2, se reiau și locuințele individuale, fără a se preciza regimul de înălțime și nici regimul de construire continuu sau discontinuu pentru locuințele individuale.

         Voința consiliului local nu poate fi interpretată că pentru locuințele individuale a stabilit reglementări mai restrictive, adică numai regim discontinuu (izolat sau cuplat conform UTR), iar pentru locuințe colective mici să fie admise cu mai multe scări, fără să fie limitate numărul de apartamente admise și suprafața terenului necesar edificării unor astfel de unități locative (blocuri) în zone de case.

         Aceste funcțiuni pot fi admise, în mod justificat, în baza unor documentații de urbanism specific PUZ, care se elaboreazăîn baza unor studii, cu consultarea cetățenilor conform Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism și a Legii 52/2003, în baza avizelor prevăzute de lege și cu aprobarea consiliului local, conform legii.

         Este real căîn varianta PUG-RLU, pe suport de hârtie din decembrie 2016, în UTR-uri apar și locuințe individuale în “regim continuu” și în 4-5 UTR-uri apar “locuințele colective mici”, având indicativul L2a, subzona fiind hașurată cu culoarea ocru (mai deschis). Astfel este elocvent faptul că locuințele colective mici fac parte din aceeași gamă cu locuințele colective mari și medii). Culoarea folosită fiind tot ocru (intensitatea culorii crește în funcție de regimul de înălțime) – este mult diferită de cea specifică locuințelor individuale L2- (galben) – ex.: UTR 8, UTR 16, etc.

         Cu privire la aceste aspecte nu am fost atenționată de către arhitectul șef și nici nu s-a solicitat consiliului local – reglementări mai clare privind locuințele colective mici – în calitate de emitent al documentației de urbanism PUG-RLU.

         Nu s-a discutat niciodată în cadrul Comisiei pentru dezvoltare urbană sau în comisia juridică din cadrul consiliului local aceste aspecte, eu crezând că ”locuințe colective mici” vor fi locuințe mici în adevăratul sens, respectiv 3-4 apartamente și nu 30-40 de apartamente pe unitate locativă, apărute ulterior.

         După contestațiile unor cetățeni, după apariția unor articole în mass – media și după primirea UTR – urilor de la Serviciul urbanism, am constatat existența greșelilor în documentațiile de urbanism și aplicarea defectuoasă a acestora.

         Având în vedere refuzul de colaborare (a se vedea adresele din 2017 și 2018 către arhitectul șef, șef Serviciul urbanism, primar) precum și necesitatea interpretării corecte a legislației specifice și a documentațiilor de urbanism, m-am adresat Ministerului Administrației și Dezvoltării Regionale, Ordinului Arhitecților din România (OAR) – filiala Cluj, Registrului Urbaniștilor din România (RUR). Menționez că (după ce am primit hărțile cu cele 42 de UTR), am informat arhitectul șef, șeful Serviciului urbanism, Primarul municipiului, Consiliul local – cu privire la faptul că nu voi mai semna certificate de urbanism și autorizații de construire pentru așa-zisele locuințe colective mici, fără aprobarea de către consiliul local a unor documentații de urbanism, derogatoare, având fundamentarea și justificarea necesară, precum și reglementări privind numărul maxim de unități locative admise, având în vedere că sub pretextul locuințelor colective mici s-a solicitat edificarea unor blocuri cu 30 -40 de unități locative, în zone de case individuale și cu locuri de parcare insuficiente”, a scris Floare Gaftone.

Crețu recunoaște că PUG-ul are probleme mari

Aceasta mai precizează că, însuși Ovidiu Creț a recunoscut că PUG-ul are probleme mari, însă nu a făcut nimic pentru a-l actualiza.

“Cu toate că primarul municipiului a recunoscut că PUG are mari probleme de reglementare, nu a întreprins nici o măsură – ca la expirarea acestuia să se corecteze, să se avizeze și să se aprobe actualizarea PUG – ului (având în vedere și Planul de mobilitate urbană – aprobat ulterior aprobării PUG – prin HCL 58/2017). Prelungirea PUG, actualizat, să fie pe o perioadă scurtă, perioadăîn care să se întocmească studiile de fundamentare necesare – conform Ordinului 233/2016, de către o echipa multidisciplinarăși un nou PUG cu valabilitate de 10 ani”, a mai afirmat secretarul municipiului.

(Va urma)

17 COMENTARII

 1. Aceasta doamna semnalizeaza in continuare, insista ca nu o baga nimeni in seama de la urbanism….pai de ce sa o bage in seama?… ea nu este jurist parca? Sintem si noi curiosi de raspunsurile date de dansa domnului din Lechinta…..sa ne mai amuzam putin….Oare ce credibilitate mai are un functionar al primariei care acuma descopera ca PUG pe care l-a votat nu e bun, oare ce credibilitate mai au actiunile acestei doamne, ce credibilitate mai au dezbaterile initiate de aceasta doamna….Cred ca toate acestea sint aruncate in spatiul public pentru a acoperii unele ilegalitati facute/patronate de dinsa….sint aruncate public pentru a justifica nerespectarea legii de catre dinsa (vezi autorizatii refuzate spre semnare) sub sloganul grijii fata de oras….Eu cred ca este momentul ca aceasta doamna sa fie analizata din punct de vedere psihiatric!!! Actiunile dinsei se inscriu perfect unui diagnostic medical!

 2. Doamna uita sa spuna ca, mai exista un articol 2-utilizari admise cu conditionari. Daca aceste locuinte colective nu s-ar fi vrut in L2, sau s-ar fi vrut cu conditionari (cum eronat sustine si manipuleaza in articol secretarul), erau enumerate la acest articol 2. Manipularea consta in faptul ca aceasta doamna, jurist de meserie, eronat spune ca regimul de construire continuu si discontinuu nu este mentionat, dovada (pentru cei ce cunosc minimul de gramatica) este virgula, si anume: locuinte i ndividuale si colective mici cu maxim p+2 niveluri, in regim de construire continuuu sau discontinuu. Se vede ca nici limba romana nu este un domeniu familiar acestei doamne…in rest manipulare si scîncete gen…”eu crezând”. Doamna nu conteaza ce crezi matale, conteaza ce zice legea…adica pug…adica RLU….adica chestiile pe care nu le intelegi…

 3. Articolul in sine…este parca un autodenunt de abuz in serviciu. Adica, se spune in articol, ce conteaza daca legea permite, eu am informat ca nu semnez ca nu-s de acord cu ce permite legea. Oare numai mie imi pare o semnalizare tupeista a unui abuz in forma continua? Intreb si eu….

 4. Beeey,pupa-p..a Cretu !Lasa-ne cu ingrijorarea ta !
  Idiotule !Aceasta doamna lucreaza legal si pt ca nu a intrat in tilharelile bandei lui Cretu,de ani de zile o tot impunge cu tot ce poate.
  Du-te ma la naiba cu evaluarile tale psihiatrice cu tot si nu mai fura nici tu .Mirosi de pe Luna ,a omul lui Cretu.
  Citi bani a luat Cretu pentru a semna autorizatii ilegal ?
  Boule,aici fi tu atent,nu depune marturii mincinoase impotriva unui om care respecta legea.Vezi porunca,sti tu care.!

 5. Dupa cate stim noi, PRIMARUL – care este ales de locuitorii urbei respective , conduce institutia primariei si poarta autoritatea administrativa integral, prin serviciile pe care le conduce , nu secretarul de primarie .
  Cecretarul de primarie, nu are atributiuni de decizie administrativa !

 6. mah vasile, tu nu poti dormi de grija lui Cretu…sau de grija lui Gaftone?….sau pur si simplu nu ai somn…se vede dupa limbajul folosit ce sustinatori inteligenti si culti sinteti….dar ma rog astia sinteti…atata puteti….poate si voua v-ar fi de folos o evaluare…tot psihiatrica! Vasilica, du-te mama la culcare si te odihneste putin…ia-o si pe Mary…poate-ti spala si vasele! Somn usor!

 7. Bey,Pupa-p..a Cretu,cetatean ingrijoratu’.
  Ce replica ai dat si tu ! Fla,fla,fleosc..! Asaaa….fara sensuri…
  Bey,ingrijoratule….pe Cretu il sustin tilharii,bandele de hoti si dihorii parosi care jefuiesc banii nostri,cu miliardele.
  Nu ai tai,pentru ca si tu esti un hot din bandele de mafioti ale lui Cretu.Asa ca un hot ca tine si o balega politica,nu are dreptul sa deschida gura….
  Cica Luna,vasele,culcare…
  Bey,tu vezi cit esti de prost ? Nici o replica nu sti sa dai !
  Pentru ca sinteti niste prosti toti aia din PSD,dovada mama voastra,prostalauca, idioata si vaca proasta…danciloaia.Si ceilalti din alte partide la fel,ca daca erati destepti nu erati la conducere.
  Toti europenii rid de voi ce hoti si prosti sinteti.Ati vazut ?

 8. Marry draga…m-ati convins de diagnostic….vai de mama voastra…si voi luptati impotriva lui Cretu? Pai ala si de nu spune si nu face nimic cistiga la pas avindu-va pe voi adversari….Acuma sint convins ca trebuie sa votez cu el! Doamne ajuta! Si somn usor Marry draga!

 9. bai…mary….tu ca un idiot ,dupa limbaj zic, n-ai inteles nimic..
  faptul ca …primarul e un tembel votat de alti idioti..n-o face pe cretina asta ..inteligenta…si atoate stiitoare ..
  vorba aiai…sa te fereasca Dumnezeu de prostu ajuns sef …
  aceasta floare de telciu…are o vendeta personala ..cu primaru care este..iar de aici rezulta toata tevatura si intruziunea ei in urbanism,,,un domeniu pe care nu-l stapaneste dar in care se baga ca …musca in c..,t.
  asa ca marry…idiotule..ciocu mic….stai jos ..esti prost….

 10. acelasi cu completari:
  Desi nu pare, este real ca s-au intilnit orbii cu surzii marti seara, si a fost ca la Radio Erevan…au fost intr-adevar 50 de persoane dar din care doar 25, din care unul filma, unul facea poze, unul (balan) stingea si aprindea lumina, din care 5 de la ziare, din care 5 au iesit la tigara de plictiseala, din care 2 babe au atipit instant, si intr-adevar cei care au ramas in sala au indurat chinul in a intelege despre ce este vorba cat 50 de voinici. Mai in gluma mai in serios un eveniment jenant, am fost la evenimente organizate de liceeni mult, mult mai reusite, eveniment care a reusit sa duca in derizoriu o discutie, poate altminteri interesanta. Se vede ca si celor 2 invitati dl Mitrea si dl Elkan le-a fost la un moment dat jena de calitatea slaba si nivelul coborit al discutiilor. Ce am inteles eu din aceasta intilnire, urmarind inregistrarile si povestile unor participanti?
  1. S-a vorbit de iarba, stilpi, blocuri, puz-uri (care nici alea nu e bune), iarasi 2 pug-uri, de catre diversi cetateni pe care-i puteti gasii usor in poza cu (toti) membrii ai acestei adunaturi civice.
  2. Balan stingea si aprindea luminile…
  3. Elkan a zis sa facem sa fie bine ca vorbim nu de oras ci de mediul in care traim. Bun!
  4. Mitrea a zis ca arhitectul sef este singurul care are pregatirea si menirea sa poata negocia cu investitorii privati chestiuni urbanistice.
  5. Balan stingea si aprindea luminile….
  6. Mitrea a zis sa respecte PUG si daca nu inteleg sa ceara sfatul specialistilor.
  7. Gaftone a inghitit de citeva ori in sec…Chereji s-a scarpinat in ………Peteleu a oftat romantic.
  8. Mitrea a zis ca data viitoare cind mai faceti PUG, sa faceti din timp, cu firma buna, sa faceti consultari publice, adica ce nu ati facut pina acum.
  9. Mitrea l-a intrebat pe Elkan daca vine la o bere la Belvedere, uitand unde este…
  10. Balan stingea si aprindea luminile…intre timp a disparut videoproiectorul……si vreo 10 participanti….
  11. O musca se chinuia sa iasa dintr-un rahat….
  Concluzie:
  Desi cei doi profesori (Mitrea-bunicul arhitectilor din Ardeal, si Elkan-urbanistii urbanistilor) au fost invitati de catre secretarul Gaftone pe filiera civica (adica sub acoperire) in speranta ca cei doi vor aproba peroratiile si ideile nastrusnice ale secretarului, se vede ca pe parcursul discutiei cei doi si-au dat seama de conotatia vadit politica a evenimentului, discursurile celor doi au fost de bun simt dar ca doi pumni tintiti in falca inclestata a secretarului, dindu-i peste cap calculele juridice (pentru recalcularea strategiei a fost adus si George..da, cel cu pastila de ras). Drept pentru care, desi a fost pregatit si exersat un discurs emotionant despre “blocuri intre case” , nu a mai luat cuvintul, desi se vedea cu ochiul liber ca nu mai avea stare….sau a uitat Chereji sa-i dea cuvintul. Cum sa aduci tu „specialisti” cu greutate de la Cluj si sa vorbesti…vorba aia…lemne? Saracii! Si-au facut cruce si ei?
  Toate acestea s-au terminat, intr-un final, cu bine, fara victime, incheind agonia celor care au nimerit pe acolo din greseala sau voit. Toata lumea s-a retras spre case, doar Balan raminind sa stinga si sa aprinda luminile!

 11. referitor la articol, simple precizari (cum ar spune un ciumat rosu):
  -doamna vrea sa ne bage in ceata spunindu-ne ca UTR primeaza RLU (mai pe intelesul tuturor plansa colorata primeaza fata de partea scrisa). Ce nu intelege aceasta doamna este urmatorul lucru (atentie doamna!!): PUG are o parte desenata-adica 42 de planse (numite „unitati teritoriale de referinta” UTR1-42) si o parte scrisa adica RLU (regulamentul local de urbanism). Partea scrisa (adica RLU) descrie intr-un mod mai elaborat si reglementeaza mai in detaliu partea desenata (UTR), structurata fiind pe zone functionale. Ce nu intelege doamna este faptul ca partea scrisa este corelata cu partea desenata (si ce nu s-a putut scrie din lipsa de spatiu in partea desenata s-a detaliat in partea scrisa). Deci cele doua componente ale PUG, adica UTR si RLU, se completeaza doamna, nu se exclud!!!! Ca sa intelegeti mai bine si pe subiectul ce va creaza atacuri de panica: faptul ca pe plansa de UTRxx nu scrie ca in L2 se pot construii anexe de tip urban si garaje si servicii complementare asta nu inseamna ca nu se pot construii, ele fiind detaliat enumerate in RLU-L2-utilizari admise si utilizari admise cu conditionari. Ce nu se poate face, atentie mare doamna, este/sint enumerate la cap. Utilizari interzise. Sper ca in sfirsit ati inteles, cu smerenie recunosc, ca si eu am inteles in timp ce scriam….dar ce zic, cu asa o minte logica si sclipitoare ca a dvs. sint convins ca ati inteles de mult (de prin 2018), suspectez totusi ca faceti pe p…..ta…Daca mai aveti intrebari, vorba aia, lasati un mesaj…

 12. Un succes de râs(unet). Am întâlnit azi pe cineva, care de aseară o ține tot într_un râs. Cică a fost ceva hazliu. Un ghiveci prost pregătit de Chereji, condimentat de Bălan și supravegheat de Gaftone. Se vorbește prin UBB că miroase încă a ars. Promit că data viitoare vin și eu. Puțină distracție și relaxare nu ne strică.

 13. Am o întrebare….de ce doamna din poză ține ziarul cu curul in sus și cu capul în jos? Este cumva un mesaj subliminal….sau pur și simplu asta este starea actuală a societății……dar ce mă mir, că și explicațiile dânsei sunt tot așa …..ca și ziarul….cu curul în sus….

 14. Ce am auzit noi astazi????? Lume…lume….cica pe strada Grivitei, nr. 7, in zona L2, zona de case (numai case), s-a autorizat un bloc de locuinte de mici dimensiuni P+2E+ER. atentie!!!Fara PUZ!!! Asta inseamna sa fi mafiot…ca si Gaftone, adica una spui si alta faci! Incet, incet, lumea isi da sama de ipocrizia acestei duamne amatoare a urbanismului! De jena!!! Pe cind se vor semna utorizatiile de pe Sigmirului, tot bloculet P+2E+ER? Pe cind pe centura doar, la un proprietar care vrea doar P+1E? Eeeeee…acuma incepe distractia….va tinem la curent….oare ce explicatii ne va da Gaftone acuma, ce justificari are?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here