Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale (MIMMCTPL) – Organismul Intermediar al Programului Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice (POS-CCE) a lansat în data de 31.03.2008 Ghidurile solicitantului pentru Investitii si Consultanta – varianta finala împreuna cu apelurile de proiecte. Ghidurile sunt principalele instrumente pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile pentru IMM-uri, fonduri care se acorda în cadrul POS-CCE, Axa prioritara 1 – Dezvoltarea unui sistem inovativ si eco-eficient de productie.  

Domeniile de interventie ale Axei prioritare 1 urmaresc consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv precum si crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor. Acestea prevad investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, accesul IMM-urilor la finantare si dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil. Din cele trei ghiduri lansate, doua se adreseaza întreprinzatorilor interesati de accesarea fondurilor pe Domeniul de interventie 1.1 – Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, mai exact de operatiunea a). – Sprijin financiar pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, pe doua directii,  investitii de pâna la 920.000 lei (250.000 euro) si investitii între 920.001 si 5.560.000 lei (250.001 euro – 1.500.000 euro).
Sprijinul financiar de pâna la 920.000 lei pentru întreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de o alocare financiara pentru acest prim apel de proiecte de 62,6 milioane de euro, echivalent în lei, aplicându-se procedura apelului de proiecte cu depunere continua. Aceasta procedura consta în primirea cererilor de finantare, pâna la epuizarea bugetului stabilit pentru apelul respectiv. Cererile de finantare se pot depune începând cu 26.05.2008, ora 9,00.
Pentru proiectele de investitii care solicita finantare nerambursabila cuprinsa între 920.001 – 5.560.000 lei si care beneficiaza de o alocare financiara pentru acest prim apel de 31,6 milioane euro, echivalent în lei, se aplica procedura apelului de proiecte cu termen limita. Apelul de proiecte cu termen limita consta în primirea cererilor de finantare pâna la termenul limita anuntat. Dupa închiderea termenului limita de depunere a cerererilor de finantare, nu mai pot fi depuse cereri de finantare/proiecte decât dupa formularea unui nou apel de proiecte de catre Organismul Intermediar. Cererile de finantare se pot depune începând cu 05.05.2008, ora 9,00. Termenul limita pâna la care se pot depune cererile de finantare este 01.08.2008, ora 15,00. Dupa acesta data nu mai pot fi depuse cereri de finantare.

Proces de evaluare si selectie

Indiferent de categoria de investitii în care se încadreaza, o întreprindere poate depune în cadrul aceluiasi apel un singur proiect. Toate cererile de finantare depuse de catre solicitanti vor fi supuse unui proces de evaluare si selectie a proiectelor în urma caruia se va contracta sau respinge proiectul. Una dintre primele fazele ale acestui proces este cea de evaluare a eligibilitatii solicitantului si proiectului. Este obligatorie respectarea si îndeplinirea acestei faze si înainte de conceperea cererii de finantare. Pe baza conditiilor de eligibilitate mentionate în Ghidul solicitantului, trebuie sa se întreprinda o analiza si o evaluare a îndeplinirii acestora de catre solicitant si proiect.

Criterii de eligibilitate

Criteriile de eligibilitate a solicitantului vizeaza forma de constituire, activitatea economica, reprezentantul legal, proprietatea asupra infrastructurii si terenului pe care se face investitia, capacitatea de implementare  a proiectului. Conform acestora, solicitantul eligibil este operatorul economic constituit ca societate comerciala sau societati cooperative si care se încadreaza în categoria IMM-urilor ca întreprinderi mici si mijlocii. Nu sunt eligibile spre finantare, microîntreprinderile, ONG-urile, persoanele fizice, persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale. Din punct de vedere al activitatii economice sunt mai multe aspecte ce trebuie îndeplinite în mod cumulativ. Solicitantul a desfasurat în mod legal activitate economica pe perioada exercitiului financiar precedent si a obtinut profit din exploatare, ambele dovedite prin anexarea la Cererea de finantare a situatiei financiare depuse la Administratia finantelor publice pentru ultimul exercitiu financiar înainte de data accesarii fondurilor. O alta conditie deosebit de importanta este domeniul de activitate pe care solicitantul o desfasoara confom codurilor CAEN forma actualizata prin Ordinul Institutului National de Statistica nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN. Domeniile de activitate eligibile, cu exceptia unor coduri mentionate în Ghidul solicitantului, sunt industria extractiva, prelucratoare, distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare si constructii.
Solicitantul  nu trebuie sa se încadreze în vreuna dintre situatiile urmatoare: de insolventa, de faliment sau lichidare, de a avea afacerile conduse de un administrator judiciar, de neplata a obligatiilor catre bugetul consolidat si local, de a fi în dificultate în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate. De asemenea, reprezentantul legal al solicitantului nu trebuie sa se încadreze în vreuna dintre situatiile urmatoare: a suferit condamnari definitive din cauza conduitei profesionale îndreptate împotriva legii si a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicare în organizatii criminale sau în alte activitati ilegale. Toate aceste situatii mentionate se regasesc în Declaratia de eligibilitate, unul dintre documentele care se anexeaza Cererii de finantare.

Infrastructira si terenul

În ceea ce priveste infrastructura si terenul, acestea ofera eligibilitate solicitantului daca acesta dovedeste ca le are în proprietate sau în concesiune. Contractul de concesiune trebuie sa mai fie valabil pe o perioada de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finantare si sa existe dovada dreptului de a face investitii asupra terenului si cladirilor pe perioada de valabilitate a contractului. Totodata, pe lânga cele mentionate mai sus, infrastructura si terenul trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii, incluse în Declaratia de eligibilitate: sa nu faca obiectul unor litigii în curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica si a revendicarilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
Un ultim punct în evaluarea eligibilitatii solicitantului este acela al capacitatii de implementare a proiectului. Aceasta vizeaza doua aspecte, capacitatea operationala (administrativa) – experienta anterioara în gestionarea de proiecte si/ sau capacitatea de a asigura resursele umane necesare si capacitatea financiara – capacitatea solicitantului de a asigura contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile si neeligibile si, de asemenea, capacitatea de a asigura resurse financiare necesare unei implementarii corespunzatoare a proiectului pâna la rambursarea cheltuielilor.

Cheltuieli eligibile

Dupa cum mentionam mai devreme, înca din faza de elaborare a proiectului, acesta trebuie sa se încadreze în criteriile de eligibilitate care i se adreseaza. Proiectul trebuie sa se implementeze pe teritoriul României, iar prin activitatile pe care le presupune sa vizeze dezvoltarea si cresterea competitivitatii întreprinderii si se încadreaza în lista codurilor CAEN eligibile. Activitatile considerate eligibile spre finantare pot fi: crearea unei noi unitati de productie, extinderea unei unitati existente, modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbari în procesul de productie a acesteia, achizitionarea de bunuri intangibile, consultanta si instruire specializata, strict legate de activitatile mentionate anterior. Activitatile eligibile se realizeaza printr-o serie de cheltuieli care se împart în cheltuieli eligibile- care sunt acoperite într-un procent semnificativ de finantarea nerambursabila acordata si o parte din contributia proprie a solicitantului si din cheltuieli neeligibile ce îi revin în totalitate solicitantului. În concluzie, eligibilitatea unei activitati nu este echivalenta cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activitati.

Proiectul trebuie sa respecte legislatia în domeniul egalitatii de sanse, al dezvoltarii durabile, al ajutorului de stat si sa aplice în implementarea sa prevederile legale referitoare la achizitiile publice. Perioada de implementare, adica perioada cuprinsa între data semnarii contractului de finantare si data finalizarii ultimei activitati prevazute în cadrul proiectului,  este de cel mult 2 ani.

Dan Apostol
Asociat la firma de consultanta MURESAN DRAGOS APOSTOL srl
– partenera RGIC Consultanta SRL – Bucuresti
Pentru detalii va puteti adresa la sediul firmei din Cluj-Napoca Str. Decebal nr.69, la telefon 0722362726 sau prin e-mail, la adresa: office@mmda.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.