În articolul precedent am initiat prezentarea tematicii cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, în contextul combaterii schimbarilor climatice din perspectiva accesarii fondurilor europene prin domeniul de interventie 4.2, Axa prioritara 4 a Programul Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice (POS-CCE). Domeniul de interventie contine o singura  operatiune „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unitati cu putere instalata mai mica sau egala cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie”.

Forma consultativa a Ghidului solicitantului pentru domeniul în discutie propune doua categorii de solicitanti eligibili. Prima categorie cuprinde autoritatile publice locale si asociatiile de dezvoltare intercomunitara prestatoare ale unui serviciu de energie termica în sistem centralizat (serviciu de utilitate publica) iar cea de-a doua operatorii economici. Operatori economici sunt întreprinderile mici, mijlocii, mari si microîntreprinderile din localitatile urbane. Ghidul mentioneaza si cazul unui parteneriat între o autoritate publica si o întreprindere, parteneriat care ia forma unei concesiuni de teren în care concesionarul este întreprinderea. În acest caz solicitantul trebuie sa fie întreprinderea.

Forma de organizare eligibila pentru solicitantii operatori economici este de societatea comerciala înfiintata conform legislatiei nationale în vigoare pe teritoriul României si cu activitate desfasurata în România. Prin completarea declaratiei privind încadrarea întreprinderilor, conform OUG. 27 din 26.01.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, se stabileste categoria de întreprindere în care solicitantul se încadreaza: microîntreprindere, mica, mijlocie sau mare.

Un aspect important al eligibilitatii solicitantului este cel al clasificarii activitatii desfasurate conform codului CAEN. Lista activitatilor neeligibile, respectiv a codurilor CAEN neeligibile cuprinde: sectiunea A – Agricultura, silvicultura, pescuit, sectiunea B – Industria extractiva, diviziunea 05 – extractia carbunelui superior si inferior, 0892 – Extractia turbei, a serie de grupe si coduri din sectiunea C – Industria prelucratoare si sectiunea F – Constructii. Este necesar ca solicitantul sa aiba activitatea pentru care se solicita finantare cuprinsa în domeniile de activitate ale societatii, conform certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.

Criterii de eligibilitate

Criterii de eligibilitate care vizeaza situatia economica si juridica a solicitantului, a reprezentantului sau legal precum si a terenului, respectiv infrastructurii pe care se face investitia fac obiectul Declaratiei de eligibilitate si a celei privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat, declaratii care se ataseaza la cererea de finantare. Aceste criterii trebuie îndeplinite în mod cumulativ pentru ca solicitantul sa fie declarat eligibil.

Criteriul profitului din exploatare înregistrat pe exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare se mentine în cazul întreprinderilor cu situatia încheiata cel putin pe un exercitiu financiar. În cazul unei întreprinderi nou înfiintate, care nu poate prezenta situatia financiara pe exercitiul anterior, datei depunerii cererii, aceasta trebuie sa prezinte o garantie eliberata de o institutie financiara pentru cel putin 50% din valoarea investitiilor eligibile. Indiferent de data înfiintarii, solicitantul trebuie sa dovedeasca faptul ca detine capacitate financiara si operationala de implementare a proiectului.                

Proiecte finantate

Proiectele finantate în cadrul acestei operatiuni propun realizarea de noi capacitati de productie a energiei electrice si termice, atât pentru consumul propriu cât si pentru furnizarea de energie în reteaua de transport si distributie la utilizatorii finali, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie precum si prin modernizarea capacitatilor de productie existente. În vederea realizarii si implementarii unui proiect prin accesarea de fonduri structurale, solicitantul trebuie sa cunoasca activitatile si cheltuielile considerate ca fiind eligibile. Astfel, în cadrul acestei operatiuni, urmatoarele activitati sunt eligibile: reconversia siturilor dezafectate si introducerea lor în circuitul de valorificare a resurselor regenerabile de energie, achizitionarea si amenajarea terenului pentru echipamentele/ instalatiile proiectului, constructii si instalatii aferente constructiilor, achizitia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continua, organizarea de santier (numai în cazul proiectelor care nu intra sub incidenta ajutorului de stat), racordarea la reteaua Sistemului Energetic National în aval de punctul de delimitare („punct de delimitare” definit conform HG nr. 90/ 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public), realizarea retelelor de distributie a energiei electrice si termice care deservesc capacitatile de productie în sistem izolat.

Ca în cazul tuturor proiectelor de finantare din fonduri structurale, eligibilitatea unei activitati nu este echivalenta cu eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activitati. Lista cheltuielilor eligibile pentru categoria de solicitanti eligibili în discutie prezinta doua capitole, fiecare cu o serie de subcapitole. Astfel, sunt considerate eligibile cheltuielile pentru investitia de baza – obtinerea terenului, achizitia acestuia în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile; constructii si instalatii, utilaje; echipamente tehnologice si functionale cu montaj; utilaje fara montaj si echipamente de transport si pentru achizitia de active necorporale – licente, brevete, know-how, achizitia acestora în limita a 50% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Proiectele trebuie sa se încadreze valoric între minim de 100.000 Euro si maxim 20.000.000 Euro (inclusiv pentru proiectele majore, proiecte al caror cost total depaseste 50 milioane de Euro si sunt aprobate individual de Comisia Europeana). Solicitantii din categoria întreprinderilor intra sub incidenta regulilor ajutorului de stat conform careia finantarea nerambursabila se acorda doar ca ajutor pentru investitii în conformitate cu regulile ajutorului de stat pentru investitii regionale. În cazul întreprinderilor, valoarea maxima a finantarii acordate pentru un proiect raportata la costul total investitional eligibil difera în functie de marimea întreprinderii si de regiunea în care îsi desfasoara activitatea. Întreprinderile mici si microîntreprinderile au o intensitate a sprijinului de 70%, cele mijlocii de 60%, iar cele mari de 50%. Diferentierea din punct de vedere a regiunii consta într-o intensitate a sprijinului mai mica cu 10% fata de valorile mentionate mai sus pentru întreprinderile din regiunea Bucuresti –Ilfov.

 

Dan Apostol

Asociat la firma de consultanta

MURESAN DRAGOS APOSTOL srl – partenera

RGIC Consultanta SRL – Bucuresti

Pentru detalii va puteti adresa la sediul firmei din Cluj-Napoca

Str. Decebal nr.69, la telefon 0722362726 sau prin e-mail, la adresa: office@mmda.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.