Programul Operational Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU),  prin masurile Axei prioritare 3 – „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor”,  urmareste îmbunatatirea adaptabilitatii, atât a întreprinderilor, în special a microîntreprinderilor

si IMM-urilor, cât si a angajatilor, la mediul economic în schimbare si la provocarile globalizarii. POS DRU sprijina dezvoltarea IMM-urilor prin sprijinirea actiunilor de promovare a formarii antreprenoriale si dezvoltarii competentelor manageriale si, de asemenea, a dezvoltarii serviciilor de consultanta si asistenta pentru demararea unei afaceri. Actiunile sale completeaza alte interventii specifice destinate sprijinirii IMM-urilor si dezvoltarii antreprenoriatului, promovate în cadrul Programului Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice (POS-CCE).

Axa prioritara 3 prezinta trei domenii de interventie, accesarea fondurilor fiind posibila în cadrul cererilor de propunere de proiecte strategice sau de grant. Pentru poiectele strategice s-a stabilit apelul de proiecte cu termen limita de depunere, evaluarea cererilor de finantare primite se realizeaza dupa expirarea termenului limita, iar pentru cele de grant apelul de proiecte cu depunere continua, conform principiului „primul venit, primul servit”, pâna la utilizarea alocarii financiare, dar nu mai târziu de o data fixata. Pintre solicitantii eligibili ai Axei prioritare 3 se numara:  întreprinderile,  furnizorii de Formare Profesionala Continua autorizati, publici si privati, asociatiile profesionale si ale IMM-urilor; asociatiile fermierilor si meseriasilor; organizatiile sindicale si patronale, agentiile guvernamentale cu atributii în domeniul pietei muncii si incluziunii sociale, Camerele de Comert si Industrie, ANOFM si structurile sale teritoriale, ONG-urile, universitatile publice si private, acreditate, Ministerul Culturii si Cultelor si institutii/agentii/organizatii subordonate/coordonate de acesta, Ministerul Sanatatii Publice si agentiile/structurile subordonate/coordonate, autoritatile administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale) si partenerii sociali reprezentativi la nivel national/regional/local.

Promovarea culturii antreprenoriale

Domeniul de interventie 3.1. – Promovarea culturii antreprenoriale are ca scop promovarea culturii antreprenoriale în vederea cresterii abilitatii persoanelor de a materializa ideile de afaceri.

Principalul obiectiv operational al acestui domeniu de intervetie este dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale în vederea îmbunatatirii performantei si formarii profesionale actuale a persoanelor, pentru a dezvolta spiritul antreprenorial si pentru a genera un numar crescut de afaceri.

Pentru acest domeniu s-a lansat câte un apel pentru proiecte de grant, pentru fiecare dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României, cu titlul de „Antreprenoriatul, o alternativa de cariera”.  Proiectele finantate sunt cele ce se vor implementa la nivel regional sau local (al unei regiuni), punându-se accent pe promovarea proiectelor în parteneriat, inclusiv prin cooperare transnationala. Alocarile finaciare, precum si cererile de propunere de proiecte, sunt diferite pentru fiecare regiune de dezvoltare. Operatiunile orientative, comune celor opt cereri de propuneri de proiecte, vizeaza cresterea constientizarii si promovarea atitudinii pozitive fata de cultura antreprenoriala, implementarea de programe si servicii inovatoare pentru încurajarea antreprenoriatului si dezvoltarea culturii antreprenoriale, formarea abilitatilor manageriale, în special pentru micro-întreprinderi si IMM-uri, încurajarea antreprenoriatului prin servicii de sprijin pentru initierea unei afaceri.

Din grupul tinta eligibil fac parte urmatoarele categorii: angajatii, personalul de conducere din întreprinderi, mai ales din micro-întreprinderi si IMM-uri, întreprinzatorii, persoanele care doresc sa initieze o activitate independenta.  Aceste categorii sunt comune celor opt regiuni, diferenta constând în faptul ca, cererile de proiecte fiind formulate pentru fiecare regiune în parte, proiectele se vor  adresa persoanelor care au resedinta în respectiva regiune.    

Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati

Domeniul de interventie 3.2. – Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii” propune atât o cerere de propunere de proiecte cu termen limita, pentru proiectele strategice, cu titlul de „Competente pentru competitivitate”, cât si opt cereri de propuneri de proiecte pentru proiectele de grant, cu titlul „Adaptabilitate si flexibilitate”, una pentru fiecare regiune de dezvoltare. Principalul obiectiv operational al domeniului de interventie 3.2. este cresterea gradului de adaptabilitate si de mobilitate al angajatilor, promovarea formelor

flexibile de organizare a muncii, a formarii profesionale specifice si asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca.

Cererea de propunere de proiecte – „Competente pentru competitivitate” vizeaza proiectele strategice implementate la nivel national, sectorial sau multi-regional, punându-se accent pe promovarea proiectelor în parteneriat, inclusiv prin cooperare transnationala. În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, grupul tinta eligibil cuprinde urmatoarele categorii: angajati, întreprinzatori, persoane fizice autorizate, manageri de la toate nivelurile, personalul din sectorul sanatatii, specialisti în domeniul medicinii muncii. Dintre activitatile considerarte eligibile, mentionam urmatoarele: activitati si interventii pentru prevenirea bolilor profesionale, asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca, cât si pentru asigurarea unui mediu de munca atractiv si

pentru reconcilierea activitatii profesionale cu viata de familie; promovarea si asigurarea formarii profesionale pentru personalul medical si pentru managerii din domeniul sanitar; campanii de informare si constientizare în vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile la locul de munca; furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv formare profesionala specifica, privind noile tehnologii, inclusiv TIC si actualizarea cunostintelor TIC ale angajatilor, controlul poluarii si protectia mediului.

Cererile de propuneri de proiecte pentru proiectele de grant, cu titlul „Adaptabilitate si flexibilitate”, sunt în numar de opt adresându-se fiecarei regiuni de dezvoltare în parte. Proiectele vor fi implementate atât regional cât si local, la nivelul unei singure regiuni adresându-se persoanelor care au resedinta în acea regiune si care fac parte din categoriile grupului tinta eligibil, identic cu cel al proiectelor strategice.

Dezvoltarea parteneriatelor si încurajarea initiativelor

Domeniul de interventie 3.3. – Dezvoltarea parteneriatelor si încurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila vizeaza sprijin în vederea promovarii initiativelor pentru partenerii sociali si dezvoltarea capacitatii acestora, ca parte a dialogului social. Pentru acest domeniu de interventie s-au formulat doua cereri de propuneri de proiecte, pentru proiectele strategice „Actionam împreuna”, iar pentru cele de grant „Parteneriat pentru ocupare”.

În cadrul cererii de propuneri de proiecte strategice „Actionam împreuna” sunt promovate proiecte care urmaresc îmbunatatirea capacitatii partenerilor sociali si a organizatiilor societatii civile, respectiv a organizatiilor sindicale, a patronatelor, a comitetelor sectoriale, a ONG-urilor, a Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala, în vederea dezvoltarii si promovarii initiativelor comune în domeniile ocuparii si incluziunii sociale, elaborarea planurilor de actiune pentru încurajarea si dezvoltarea parteneriatelor, campanii de constientizare si sprijin pentru parteneriatele sociale si locale în vederea transformarii muncii nedeclarate în ocupare formala. De asemenea, în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte este promovata înfiintarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala, valoarea totala a unui astfel de proiect fiind cuprinsa între minimum 1.850.000 lei si maximum 2.035.000 lei.

Cererea de propuneri de proiecte de grant „Parteneriat pentru ocupare” promoveaza proiecte care urmaresc îndeplinirea acelorasi obiective ca si în cazul cererii de propuneri de proiecte strategice, acestea fiind însa implementate la nivel multi-regional, regional sau local. Dintre activitatile eligibile, comune ambelor tipuri de proiecte, mentionam: cercetari, studii si sondaje, planificare strategica prin implicarea actorilor locali pentru dezvoltarea economica locala, din domeniul ocuparii si incluziunii sociale, a partenerilor sociali si a organizatiilor societatii civile si dezvoltarea parteneriatelor; formare profesionala, asistenta, schimb de bune practici pentru cresterea capacitatii si competentelor pentru a realiza analize asupra legislatiei actuale si de a dezvolta propuneri de modificari; sprijin pentru partenerii sociali în scopul dezvoltarii si implementarii planurilor de actiune pentru ocupare si incluziune sociala (formare profesionala, consultanta, informare, evaluare si audit); formare profesionala a partenerilor sociali si ONG urilor privind mecanismele accesului la informatii de interes public, participarea la luarea deciziilor si negocieri în dialogul civic si social.

Dan Apostol

Asociat la firma de consultanta MURESAN DRAGOS APOSTOL srl  

Pentru detalii va puteti adresa la sediul firmei din Cluj-Napoca

Str. Decebal nr.69, la telefon 0722362726 sau prin e-mail, la adresa: office@mmda.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here