Crăciun Silivan, bistrițeanul care i-a ținut piept primarului Ovidiu Crețu în ceea ce privește construireea centurii de sud a Bistriței pe  sub Dealul Codrișor, a depus recent la Consiliul Local o plângere prealabilă în care cere revocarea HCL 219/2020, prin care a fost aprobat Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Bistrița. Crăciun mai arată în esență, că ADI Deșeuri a stabilit aiurea tarifele de salubrizare, dar și că și-a depășit atribuțiile, contrar normelor legale. Evident, plângerea prealabilă nu i-a fost luată în seamă de către municipalitate.

ADI Deșeuri a preluat rolul UAT-urilor

În debutul plângerii prealabile, Crăciune Silivan arată câteva articole din Codul administrativ care fac referire la autoritățile locale, dar și din Statutul ADI Deșeuri și alte câteva norme în legătură acu astfel de servicii.

“- art.3
,, Autoritățile administrației publice locale sunt: consiliile locale, primarii si consiliile județene.”

–  art.89

,, Asociațiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condițiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane si aglomerările urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor și a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autoritățile deliberative si executive de la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale componente își păstrează autonomia locală, în condițiile legii.”

Din  Statutul ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, unde se prevede:

Art. 4(3)Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor,de pe raza unităților administrativ teritoriale membre pentru imbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul ,,poluatorul plătește”, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în intrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.”

– Art.5 (1) Obiectivele Asociației sunt următoarele:

a) să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorul(ii), în numele și pe seama autorităților deliberative membre implicate, care vor avea impreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art.30 din Legea nr.51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Din Legea nr. 51/2006:

– Art.30(14) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:  h) tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora; i) modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;

În practica ADI Deșeuri, se observă cum rolul autorităților deliberative a UAT-urilor, este preluat în totalitate de către ADI Deșeuri, și  astfel executivele din UAT-uri, dețin controlul și asupra activității celeilalte autorități publice, independența, separarea puterilor sunt înlăturate, ceea ce este deosebit de grav “, a scris Crăciun Silivan în plângerea prealabilă.

Unde sunt notele de fundamentare ale tarifelor?

Bistrițeanul arată că legat de modificarea tarifelor, ADI Deșeuri BN avea obligația prezentării notelor de fundamentare privitoare la aceste tarife, cooperarea cu deliberativele din UAT-uri și găsirea celor mai bune soluții în gestionarea sistemului integrat de deșeuri pentru care a fost înființată ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, “toatea acestea, cu aplicarea  prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, care prevede:

– Art. 1-  (1) Prezenta lege stabilește regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, alese sau numite, precum și al altor instituții publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora.

(2) Legea are drept scop:

 a) să sporească gradul de responsabilitate a administrației publice față de cetățean, ca beneficiar al deciziei administrative;

 b) să implice participarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative;

c) să sporească gradul de transparență la nivelul întregii administrații publice”.

Crăciun Silivan spune că, odată finațat un sistem integrat de colectare a deșeurilor de la utilizatori, în containerele semiîngropate, trebuiau găsite soluții de corectarea acestuia, dacă existau greșeli și nu de abandonarea lui și revenirea la cel anterior efectuat de către Urbana și Codrișor, chiar cu rezultate inferioare.

“Cu ADI Deșeuri, din septembrie 2016 și până în prezent, a fost realizată reciclarea într-un procent infim, iar începând cu 2020 cu aceste investiții și gândirea gestionării așa cum public a fost prezentată, nu se întrevăd speranțe înspre mai bine.

În mod rușinos această asociație, transmite în aceste zile public, prin foto și înregistrări video, cum că noi,  cetățenii suntem vinovați de incapacitatea lor, că noi nu reciclăm deșeurile”, a scris acesta în dociumentul citat.

Istoricul tarifelor de la Vitalia încoace! Pentru fostul operator, majorarea a fost respinsă

Pentru o mai bună înțelegere a situației deșeurilor, bistrițeanul a prezentat și un scurt istoric al ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, cu privire de tariful pentru deșeuri și impunerea lui ca taxă de salubrizare.

“În data de 08.08.2016 S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. fostul operator, înaintează ADI Deșeuri  Bistriţa-Năsăud „Declaraţia unilaterală de reziliere cu privire la încetarea Contractului, cu efect imediat.”

De asemenea, operatorul informează Asociaţia că va «asigura, în condiţiile legii, continuitatea prestării serviciului până la preluarea gestiunii serviciului de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile de la data prezentei».

Vitalia, a solicitat o nouă majorare, de la 6,6 lei la 8,49 lei pentru zona urbană și de la 2,86 lei la 3,23 lei pentru zona rurală. Această majorare NU a mai fost pusă în practică, iar Vitalia a decis să rezilieze contractul.

Operatorul Vitalia avea contracte individuale cu toți utilizatorii, deținea personal, aparatură ( calculatoare, imprimante, etc. ) necesare derulării întregii activități, toate acestea regăsindu-se ca parte în tarif”, a arătat Crăciun Silivan.

Acesta mai menționează că, prin Hotărârea nr. 92/17.08.2016 a ADI Deșeuri BN, Ovidiu Crețu l-a înlocuit pe Radu Moldovan la conducerea asociației. Astfel, cât a fost la conducerea ADI, primarul Crețu, prin hotărârile 93-96 din 18.08.2016, hotărârile 97 – 98 din 22.08.2016, 99-102 din 25.08.2016, respectiv 103-104 din 26.08.2016, a introdus Supercom ca operator intermediar pe perioada de criză de 3 luni perioadă care s-a finalizat la 05.03.2019, odată cu intrarea în vigoare a contractului cu același Supercom, câștigător a licitației pentru concesionarea serviciului.

“Tarifele maxime conform documentației întocmite de către ADI Deșeuri în 2016, au fost de 9,92 lei/persoană/lună fără TVA în mediul urban, respectiv 2,92 lei/persoană/lună în mediul rural.

Supercom a fost declarat câștigător cu tariful de 9,90 lei cu tva/persoană/lună, ulterior prin HCL nr. 148/01.09.2016 a fost instituită taxa de salubrizare la 9,90 lei/persoană/lună, pentru care Primăria Bistrița a înființat întreaga infrastructură, cu cheltuielile aferente ( personal, aparatură,alte cheltuieli operaționale ), suportând astfel o sumă importantă din tariful vechiului operator Vitalia.

Cu toate că pe perioada septembrie 2016- martie 2019, indicele național de creștere al prețurilor de consum, a fost de peste 11%, contractul cu Supercom urmare a licitației, a fost semnat în martie 2019 ( după 3 luni de probă ), pentru la 8,12 lei/persoană cu tva/în mediul urban, deci a scăzut cu 1,78 lei.

Tragem concluzia, fără nici un dubiu, că tariful de 9,90 lei ( la care se adaugă costul de operare preluat de Primăria Bistrița ), a fost un avantaj real oferit societății Supercom.

Astăzi tariful este de 11,50 lei, adoptat prin HCL nr. 219/2019 ca și taxă de salubrizare, este compus așa cum public a fost prezentat de către directorul ADI Deșeuri dl. Pavel Plăian, cu ocazia interviului dat doamnei Claudia Andron la Bistrițeanul live.ro în 14.01.2020, din:

  • 11,50 lei din care se scade
  •  1,52 lei subvenția pe care primăria Bistrița a suportat-o pe perioada de situație de urgență de la tariful 9,90 lei în sumă de 3,30 lei, iar din 05.03.2019 de la semnarea ctr. de la tariful de 8,12 lei în sumă de 1,52 lei. ????
  • 1,4 lei contribuția la economia circulară
  • 1,15 lei amortizarea infrastructurii noi pe care operatorul o pune la dispoziție
  • 0,83 lei costuri operaționale suplimentare pentru noul sistem de colectare

și se ajunge la 6,60 lei, sumă ce a fost achitată de locuitorii Bistriței din 01.09.2016 până la 01.01.2020, dată după care, conform suportabilității, se va plăti de la 6,60 lei la 11,5 lei.

Cu ocazia acelui interviu, directorul Pavel Plăian, a afirmat că:

« formula de calcul, fișele de implementare, ei au solicitat ca fișele de fundamentare  să fie analizate strict doar în cadrul aparatului de specialitate al ADI Deșeuri, au invocat legislația și secretul comercial, niște dispoziții legale, nu le mai rețin acuma,asta a fost solicitarea lor și n-am avut ce să facem, adică riscam să fim acționați în judecată, pentru chestiunea asta, puteau, aveau toată libertatea, să o facă deci, ne-au atenționat la modul cel mai serios. Am văzut-o, au fost analizate fișele de fundamentare, foarte temeinic, de către noi, de către consultant…»

O altă afirmație, ce confirmă rolul pe care și-l asumă în practică ADI Deșeuri,făcută în acel interviu:

« În regulamentul cadru de constituire a taxei speciale de salubrizare pe care l-am întocmit noi și după aia l-am livrat către primării pentru a-și face propriile regulamente de instituire a taxei speciale…»”, a scris Crăciun Silivan.

Potrivit acestuia, prin faptul că ADI Deșeuri nu are mandat pentru instituirea taxelor speciale, se încalcă prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006: Taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, aprobă taxe speciale.”

“Din interviu mai trebuie reținută și afirmația:

«am stabilit niște, un număr minim de pubele galbene pe fiecare gospodărie în funcție de numărul de membri din gospodăriile respective să le dea cu deșeurile reciclabile plastic, metal..de exemplu la o gospodărie care are un singur membru, trebuie să dea acea pubelă de minim 6 ori pe an, dacă nu dă de 6 ori pe an e penalizat »”, a mai menționat Crăciun Silivan în document.

Totodată, el a reamintit și o declarație a primarului Crețu, făcută în 21 ianuarie anul acesta, într-o conferință de presă, în care edilul afirma că subvenționarea tarifului de colectare încurajează populația să producă deșeuri.

“Atunci când știi că ceea ce produci se cântărește, acesta va fi sistemul, se evaluează numărul de ridicări ale pubelelor de la case. O familie are trei ridicări, dacă scoate mai puțin la sfârșitul anului se face corecția și i se va scădea taxa, dacă va solicita ridicări în plus atunci taxa va crește. Deci într-un fel se marșează spre ceea ce ni se solicită de către UE și de către Guvern, să plătească fiecare în funcție de cât produce”, afirma pre atunci primarul Crețu.

Aceasta este poziția decidenților, se contrazic în declarații, putem oare crede că sistemul prezentat va produce efectele declarate???

Referitor la instituirea taxei speciale, am prezentat  în plângerea prealabilă înregistrată sub nr.90174/16.09.2016 și o întăresc și prin prezenta plângere, că este necesară o taxare pe fiecare fracție de deșeu și am propus o modalitate de depunere a deșeurilor reciclate de către utilizatori direct la container, prin cântărire. Fiecare cetățean va fi interesat să obțină un cât mai mic cost cu deșeurile pe care le produce, iar reciclarea va crește considerabil. Cum în supermarketuri la raionul de legume fructe, fiecare pune în pungă produsul, îl cântărește, aplică eticheta cu codul de bare, tot așa se poate aplica și în cazul deșeurilor.

Întrucât în prezent, pentru energia electrică, gaz, apă, consumatorul, beneficiarul plătește după autocitire, același sistem trebuie introdus și în cazul deșeurilor.

Având în vedere că pe teritoriul municipiului sunt multe locuințe individuale, taxa specială instituită, prin absența metodelor de cointeresare și implicarea cetățeanului,  nu rezolvă reciclarea.

Dacă, onoratul Consiliu Local, consideră că toate cele prezentate mai sus sunt  în conformitate cu prevederile legale în materie,  atunci să respingă prezenta plângere prealabilă.

Dacă, onoratul Consiliu Local, consideră că au fost respectată și OUG 57/2019 cu prevederile de la art. 8 Principiul transparenţei

(1) În procesul de elaborare a actelor normative, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a informa şi de a supune consultării şi dezbaterii publice proiectele de acte normative şi de a permite accesul cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor administrative, precum şi la datele şi informaţiile de interes public, în limitele legii. (2) Beneficiarii activităţilor administraţiei publice au dreptul de a obţine informaţii de la autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, iar acestea au obligaţia corelativă a acestora de a pune la dispoziţia beneficiarilor informaţii din oficiu sau la cerere, în limitele legii.

atunci să respingă prezenta plângere prealabilă.

Mă consider obligat a informa onoratul Consiliu Local și de prevederile din OUG. 57/2019, art. 222 Buna-credinţă şi fidelitatea :Consilierii locali şi consilierii judeţeni, aflaţi în serviciul colectivităţii locale, precum şi primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, după caz, în calitatea lor de reprezentanţi legali ai unităţilor/subunităţilor administrativ-teritoriale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

art. 232 Răspunderea consilierilor locali şi a consilierilor judeţeni

Consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

Având în vedere cele prezentate, cu nimic nu se justifică menținerea HCL nr. 219/2019, motiv pentru care solicit revocarea în tot a acesteia.În toată lumea civilizată, cine elaborează un program de mediu nu trebuie numai să-l elaboreze, trebuie să îl și finanțeze dacă îl vrea. Introducerea în tarif și suportarea de către cetățean este o mare eroare”, a mai scris petentul în plângerea prealabilă

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here