Firma clujeană de construcţii Ardeal Trust SRL ce deţine şi hotelul de lux din Turda – Salis Hotel & Medical Spa – are datorii la stat de peste 11 milioane lei, motiv pentru care a intrat în insolvenţă. Societatea a fost implicată şi în scandalul actelor falsificate şi a tunurilor pe banii statului într-un proiect finanţat în cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural.

 

Luna aceasta, societatea Ardeal Trust SRL Mihai Viteazu a împlinit 25 de ani de la înfiinţarea, însă directorul Aurel Bercea nu a mai apucat să deschidă şampania. Mai exact, firma de construcţii aflată în stare de insolvenţă a adresat Tribunalului Specializat Cluj cererea de deschidere a procedurii prevăzută de legea 85/2014, iar în 18 septembrie, judecătorul Flaviu Iancu Moţu a cererea debitoarei Ardeal Trust SRL. De asemenea, practicianul Insolv 2007 SPRL Filiala Cluj a fost numit, la propunerea debitoarei, în funcţia de administrator judiciar provizoriu, iar data de 6 noiembrie 2017 a fost stabilită drept termen limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor, urmând ca prima Adunare a Creditorilor să se întrunească pe 4 decembrie 2017, ora 13:00, la adresa: Cluj-Napoca, str. I.C.Brătianu nr.28, ap.1.

”Admite cererea debitoarei SC A.T.SRL, reprezentată de d-l B.A. administrator, şi, în consecinţă: Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC A.T.SRL. Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu SP INSOLV 2007 SPRL Filiala Cluj, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta procedură de insolvenţă până la eventuala sa confirmare sau schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014. Stabileşte în favoarea administratorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1.000 lei + eventual TVA plus un onorariu de succes de 5% + eventual TVA din sumele recuperate în cadrul procedurii, plafonat la suma de 3.000 lei + eventual TVA în ipoteza prevăzută de art. 100 alin. 1 lit. a, respectiv plafonat la suma de 1.000 lei + eventual TVA din în ipoteza prevăzută de art. 100 alin. 1 lit. b din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă.

Dispune desemnarea administratorului special în vederea reprezentării intereselor asociatului unic. Ia act de intenţia debitoarei de a depune un plan de reorganizare. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă şi cu privire la existenţa premiselor angajării răspunderii acestora, în condiţiile prevederilor art. 169-173 din Legea nr. 85/2014, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea, conform art. 58 lit. b din Legea nr. 85/2014. Dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei, tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, aceasta din urmă obligaţie fiind în sarcina administratorului judiciar provizoriu. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar provizoriu şi a creditorului deţinând cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al administratorului judiciar provizoriu sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar provizoriu. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014.

Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii pentru data de 2 decembrie 2017, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor pentru data de 11 decembrie 2017. Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 6 noiembrie 2017, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data de 27 noiembrie 2017, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului de creanţe la 11 decembrie 2017.

Dispune desfăşurarea primei şedinţe a adunării creditorilor la sediul administratorului judiciar provizoriu SP INSOLV 2007 SPRL Filiala Cluj, în Cluj-Napoca la data de 4 decembrie 2017, ora 13:00. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către lichidatorul judiciar provizoriu în BPI. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a examina situaţia economică a debitorului şi a documentelor depuse potrivit prevederilor art. 67 sau 74 din Legea nr. 85/2014, după caz, şi de a întocmi un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale, pe care îl va depune în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notifica propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere introductivă şi debitorului, prin administratorul special, depunând la instanţă, odată cu cererea, dovada îndeplinirii procedurii de notificare”, se arată în soluţia dată de Tribunalul Specializat Cluj.

Termenul pentru dezbaterea acestui raport a fost fixat iniţial în 16 octombrie, însă termenul de judecată a fost amânat pe 11 decembrie 2017.

 

Datorii de peste 11 milioane lei

În cererea introductivă, debitoarea a precizat că înregistrează datorii de 11.316.904,72 lei, iar “situaţia sa financiară precară nu este una temporară, fiind în încetare de plăţi“. Deosebit de interesante la această societate sunt rezultatele financiare din 2016: deşi cifra de afaceri a scăzut la mai puţin de jumătate faţă de anul anterior, profitul net a fost cel mai mare obţinut vreodată. Tot anul trecut, datoriile s-au majorat cu 2,4 milioane lei, dar asta pe fondul creşterii valorii activelor imobilizate cu 3 milioane lei.

Chiar dacă valoarea capitalurilor proprii este pozitivă (puţin peste două milioane lei la 31 dececembrie 2016), situaţia financiară a firmei este chiar problematică: datoriile de peste 11 milioane lei sunt acoperite într-o foarte mică proporţie de creanţe – 1.535.440 lei şi stocuri – 967.798 lei, ceea ce înseamnă că unii creditori (eventual cei garantaţi) ar putea prefera varianta falimentului, prin care şi-ar recupera mult mai repede banii decât în cazul unei reorganizări judiciare (pe 3-4 ani şi fără garanţia reuşitei).

Pe lângă societatea Ardeal Trust SRL, Aurel Bercea mai figurează ca asociat la One Concept SRL şi Ardeleak Infrastructure High Tech SRL, societăţi fără activitate semnificativă până anul trecut.

 

În afaceri necurate cu SC Boccardo Entreprise

Firma ”abonată” la contractele cu Primăria Feleacu, SC Boccardo Entreprise, a câştigat contractul pentru alimentarea cu apă în zona centrală a comunei clujene pentru suma de 2,6 milioane de lei, însă în 2014 firma a fost depistată de Corpul de control al Primului Ministru cu o serie de nereguli în cadrul unor lucrări pe care le derula în comuna clujeană Mihai Viteazu.

Primăria comunei Feleacul a atribuit lucrările ”Alimentare cu apă Feleacu – zona centru” firmei clujene Boccardo Entreprises pentru suma de 2.648.156 de lei, fără TVA. În anul 2011 aceeaşi firmă derula în comuna Feleacul aceleaşi lucrări, însă, potrivit viceprimarului din Feleacul, pe alte tronsoane.

SC Boccardo Enterprise este deţinută de Lucian Hurducaş, care controlează mai mult de jumătate din firmă, şi de Ioan Cristian Luca, care este şi administratorul societăţii. În ultimii trei ani, societatea a avut o cifră de afaceri de aproximativ 20 – 30 de milioane de lei, iar principalul obiect de activitate este ”Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide”. Firma a fost înfiinţată de un fost director din cadrul RAJAC Cluj şi acum le aparţine celor doi clujeni menţionaţi anterior. De asemenea, Lucian Hurducaş este menţionat în cadrul unei tranzacţii imobiliare care reprezintă ”cheia” uneia dintre spăgile vehiculate în dosarul Uioreanu.

 

Nereguli menţionate în Corpul de Control al Primului Ministru

De asemenea, firma apare şi în raportul Corpului de control al Primului Ministru din anul 2014. Potrivit documentelor, ”subcontractarea lucrărilor de către operatorii economici cărora le-au fost atribuite contractele de lucrări, cu încălcarea prevederilor contractuale lucrările de construcţie la obiectivul ‘Extindere şi reabilitare reţea distribuţie, reţea de canalizare menajeră în localităţile Cheia şi Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj’, aprobat în anul 2006, au fost executate în baza contractului de lucrări nr. 5286/17.09.2007, atribuit prin procedura de achiziţie ‘licitaţie deschisă’ societăţii Boccardo Entreprise S.R.L.

Societatea Boccardo Entreprise S.R.L. nu a folosit utilaje şi personal propriu (cu excepţia a doi angajaţi) pentru execuţia lucrărilor, acestea fiind realizate, în subantrepriză, de către societatea Ardeal Trust S.R.L., deţinută de Aurel Bercea şi societatea Roinstpipe S.R.L, patronată de Maria Hurducaş.

Societatea Boccardo Entreprise S.R.L. a încasat de la Primăria Comunei Mihai Viteazu suma de 1.870.238 RON şi a plătit către subcontractanţi în total suma de 937.045,81 RON.

Din suma totală de 1.870.238 RON încasată de la Primăria Comunei Mihai Viteazu, suma de 933.192,19 RON nu a fost achitată către executanţii reali ai lucrărilor, ceea ce reprezintă un avantaj patrimonial obţinut de societatea Boccardo Entreprise S.R.L., în procent de 49% din suma cheltuită de ia bugetul de stat”, arată raportul.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.