Consiliul Local al municipiului Bistriţa se întrunește la data de 26 martie.

Şedinţa va începe la orele 14.00, și se va desfăşura în sala mare a Primăriei municipiului Bistriţa.

Ordinea de zi cuprinde următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Bistriţa:

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa nr. 3/D din 29.05.2009;

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Criteriilor de atribuire aprobate prin Hotărârea nr. 90/10.09.2014 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa pentru modificarea Hotărârii nr. 68/03.07.2014 privind reglementarea activităţii de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice, a activităţii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj, precum şi a activităţii de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de ocupare ale funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa şi al serviciilor şi instituţiilor publice de interes local pentru anul 2015;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Municipiul Bistriţa şi Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa, pentru imobilul situat în municipiul Bistriţa, str. Spiru Haret nr. 6, etaj I, cu destinaţia de „Bibliotecă Şcolară”;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Municipiul Bistriţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru imobilul situat în str. Castanului, nr. 2, sc. A, ap. 3 şi sc. D, ap. 44, parter, cu destinaţia de „Activităţi social culturale – Grădiniţă de copii”;

7. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului proprietatea publică a municipiului Bistriţa în suprafaţă de 2.553.891 mp, identificat în CF Bistriţa 61245, nr. cadastral 61245, precum şi alipirea terenului în suprafaţă de 25.000 mp, identificat în CF Bistriţa nr. 59831 şi nr. cadastral 59831, situat în localitatea componentă Unirea, Zona Poligon;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a terenului proprietatea publică a municipiului Bistriţa, situat în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, Dealul Cocoşului, în scop agricol;

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 222/23.12.2008 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi amenajate în intravilanul municipiului Bistriţa şi localităţile componente;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri proprietatea publică a municipiului Bistriţa, care au fost transmise în administrarea Societăţii AQUABIS S.A. pentru realizarea proiectului „Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate şi branşamente individuale în localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud” finanţat prin POS Mediu – Axa Prioritară 1;

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 79/27.06.2013 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind stabilirea unor măsuri de valorificare a spaţiilor proprietatea publică a municipiului Bistriţa, situate în punctele termice din municipiu;

12. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Bistriţa;

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa în conformitate cu Hotărârea nr. 21/26.02.2015 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistriţa pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2015;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţele de gaze naturale pentru alimentarea Parcului Industrial Bistriţa Sud”;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Dispecerat operativ pentru ordine publică şi servicii de protecţie civilă”, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 15, municipiul Bistriţa, beneficiar Municipiul Bistriţa;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan în vederea construirii de locuinţe individuale” în municipiul Bistriţa, Ridul „La Soare”, beneficiar Doce Ioan;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Bistriţa;

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare şi exploatare a pajiştilor permanente aflate în proprietatea publică a municipiului Bistriţa pentru anul 2015;

19. Informare privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II 2014;

20. Notificarea domnilor Coptil Valentin şi Coptil Viorica, Mogovan Oltiţia, Crăciun Ioan şi Crăciun Adriana, Fechete Iacob şi Fechete Viorica, Fechete Alexandru şi Fechete Marina din Bistriţa, prin Cabinet de Avocat Valer Covrig-Cudrec, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 101286/15.12.2014, prin care solicită luarea tuturor măsurilor legale ce se impun în vederea deschiderii accesului public la str. Grigore Moisil integral şi asigurarea legăturii cu str. Grigore Pletosu, proprietatea publică a municipiului Bistriţa;

21. Adresa nr. 194/13.01.2015 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 2676/13.01.2015, prin care solicită alocarea în anul 2015 a sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pentru întreţinere, funcţionare şi investiţii şi Informarea nr. 66727/20.08.2014 a Administratorului Public, Direcţiei Economie şi Direcţiei Administraţie Publică;

22. Adresa Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud nr. 911/29.12.2014, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 104255/30.12.2014, prin care solicită Consiliului Local al municipiului Bistriţa acceptul de donaţie către Municipiul Bistriţa cu titlu gratuit pentru a fi incluse în patrimoniul cultural, a lucrărilor de artă – busturile compozitorilor Tudor Jarda şi Nicolae Bretan şi a protopopului Grigore Pletosu;

23. Informarea nr. 3653/15.01.2015 a Direcţiei Patrimoniu cu privire la oferta de preţ depusă de către S.C. CONSULT IMOBIL S.R.L. pentru un bloc de locuinţe în regim de înălţime P+6E situat în Bistriţa, str. Subcetate, cu un număr de 68 unităţi locative;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here