AJOFM BN: Programul „Prima Chirie” destinat stimulării mobilității forței de muncă. Cine sunt beneficiarii

302

Odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.374/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud primeşte cererile însoţite de documentele necesare pentru acordarea sumelor prevăzute în Programul “Prima chirie” (prima de relocare).

Beneficiază de prima de relocare persoanele înregistrate ca şomeri la Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud care se încadrează în muncă, ulterior datei înregistrării la agenţie, cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puţin 12 luni, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia.

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea, în situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora, nu depășesc suma de 5.000 lei/lună și este în cuantum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (chirie și utilități) în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 de lei.

Prima de relocare nu se cumulează cu alte prime de mobilitate, potrivit legii.

În cazul în care persoanele înregistrate ca şomeri la Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud, se încadrează în muncă pe durată mai mică de 12 luni, iar ulterior isi schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni, ori

nedeterminată, nu beneficiază de aceasta primă.

Pentru a beneficia de prima de relocare, persoanele îndreptățite trebuie să depună la Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor menționate în lege, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă.

Totodată, veniturile nete lunare luate în considerare în vederea acordării primei sunt:
• venituri din salarii şi asimilate salariilor;
• venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
• venituri din pensii;
• venitul minim garantat;
• indemnizaţia de şomaj;
• stimulentul de inserţie;
• indemnizaţia de concediu pentru creşterea copilului.

Prima de relocare se acordă lunar, începând din luna următoare depunerii documentelor, pentru o perioadă de cel mult 36 de luni, iar pentru acordarea acesteia beneficiarul trebuie să depună lunar documente care să ateste plata chiriei, a facturilor la utilități, declarații și adeverințe privind veniturile realizate lunar, astfel încât să dovedească faptul că se încadrează în prevederile legii.
Atât documentele pentru deschiderea dosarului, cât și cele lunare, se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail.

Pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc noua reşedinţă în alt judeţ, dosarul care a stat la baza stabilirii şi, după caz, a plăţii drepturilor se va transfera, în original, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă care a stabilit şi a acordat dreptul rămâne dosarul cu copiile de pe acte. Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care preiau dosarele persoanelor prevăzute la aliniatul precedent achită în continuare drepturile prevăzute de lege şi urmăresc îndeplinirea de către persoane a obligaţiei ce le revine, potrivit legii, de a menţine raporturile de muncă sau de serviciu pe perioada pentru care au această obligaţie.

Documentele necesare pentru a beneficia de “Prima chirie” (prima de relocare) pot fi descarcate de  pe site-ul Agenției Judeţene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud, adresa: www.ajofmbn.ro, de la rubrica “Formulare”.

 

Mai multe informaţii despre “Prima chirie” pot fi obţinute de la numărul de  telefon: 0263 – 236295.

Fax AJOFM B-N: 0263-236296 și e-mail: ajofm@bn.anofm.ro.

 

 

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ